Zeeuwse maatregelen effectief voor klimaat

De maatregelen die Zeeuwse boeren nemen voor een beter klimaat zijn effectief. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoon water en klimaat Zeeland’. Het rapport komt op een moment dat Zeeuwse boeren kampen met natte akkers door hevige regenval.

Door de klimaatverandering krijgt de landbouw meer te maken met zachtere, nattere winters, komen neerslagpieken en periodes van droogte vaker en neemt de kans op verzilting van de bodem toe. De onderzoekers wijzen op het project Schoon Water Zeeland van onder andere de provincie, het waterschap en ZLTO. Minder afgifte van gewasbeschermingsmiddelen naar het water is daarin speerpunt. De maatregelen die boeren in het project nemen om deze emissies te verminderen, dragen bij aan een klimaatbestendige landbouw. In het project worden maatregelen getoetst die bij extremere weerssituaties kunnen worden toegepast of die effectiever zijn in situaties die meer voor gaan komen. Zo werkt UV-C licht als schimmelbestrijder beter onder natte omstandigheden. En technieken die effectieve bespuitingen met lagere dosering en minder emissie mogelijk maken, zoals de wingssprayer, blijven ook bij hogere ziektedruk voldoen.

Een aantal maatregelen draagt bij aan een goede bodemkwaliteit, zoals het rijpadensysteem. Daarnaast is en blijft goed bodembeheer essentieel, ook om het waterbufferend vermogen van de bodem te verhogen. Aanleg van drainage en het voorkomen van bodemverdichting leveren hieraan een bijdrage. De onderzoekers benadrukken dat tevens buiten de landbouw het klimaatvraagstuk speelt. Ze noemen het beheer van groen en verhardingen door gemeenten. Ook hier geldt dat Schoon Water-maatregelen veelal klimaatbestendig zijn. Minder verharding in gemeenten en tuinen vergroot het waterbufferend vermogen. In Zeeland worden burgers gestimuleerd om hun tuin te vergroenen.

Ook aan de slag met klimaatbestendige maatregelen? ZLTO helpt je graag verder. Doe de Klimaatscan of neem contact op met projectleider Klimaat & Energie Roel Clement.