Natuur, Klimaat en energie

Het platteland biedt kansen om de energietransitie te versnellen. Boeren en tuinders kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. ZLTO zet zich in om dat mogelijk te maken en een goed toekomstperspectief voor de landbouw te behouden.

ps-0511-zijtaart-zonnecollectoren-varkensbedrijf-(8)

Alle geopolitieke verschuivingen in de wereld, hebben een heuse energiecrisis veroorzaakt. Die heeft grote gevolgen voor de agrarische sector, zoals hogere grondstofprijzen en hogere kosten voor de bedrijfsvoering. Maar er zijn ook kansen.

Zo biedt het platteland flink wat kansen om de energietransitie te versnellen. Denk aan zonnepanelen op het dak, windmolens, warmtekrachtkoppeling in de tuinbouw, het benutten van restwarmte of de productie van biogas door mestvergisting. Boeren en tuinders zijn een deel van de oplossing en nemen die uitdaging graag aan. Voorwaarde is wel dat overheidsbeleid het agrariërs mogelijk maakt om deze rol succesvol te kunnen vervullen.

Daarnaast leveren agrarisch Natuurbeheer en de aanleg van landschapselementen een positieve bijdrage aan de landschapskwaliteit en biodiversiteit. Maar het kost de boer geld dat nu niet altijd terugverdiend kan worden. ZLTO zet in op een structurele, eerlijke beloning voor agrariërs die werken aan biodiversiteit, waterbeheer, koolstofopslag, energie en andere ecosysteemdiensten.


Onze inzet voor 2024

  • Netcongestie: Met de netwerkbeheerders willen we naar oplossingen zoeken voor de netcongestie. Het is onacceptabel dat een agrarisch ondernemer die zonnepanelen op zijn staldaken installeert soms meer dan een jaar moet wachten op aansluiting op het net.
  • Groen gas: Er zijn in ons werkgebied mooie voorbeelden van agrarisch ondernemers die op basis van mest groen gas produceren. Dat gas kan naadloos aangesloten worden op het reguliere net voor de Nederlandse consument.
  • Energietransitie: We tonen binnen de energiehubs aan dat integrale oplossingen zoals groen gas in combinatie met de vermindering van ammoniak- en broeikasgasemissies een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie en aan de complexe klimaatopgave.
  • Zekerheid: Natuurinclusief en regeneratief boeren moet een zakelijk en maatschappelijk volwaardige optie voor agrarisch ondernemerschap zijn. Bij het ontbreken van voldoende financiële marges moet de overheid financiële compensatie en dus zekerheid bieden.
  • Werkbaar GLB: ZLTO zorgt ervoor dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 werkbaar is voor boeren en tuinders.

Zo gaan we dat bereiken

  • Via het Europese project ‘Climate Smart Demo Farms’ tonen we hoe agrarisch ondernemers slim omgaan met klimaatverandering, hun bedrijfsvoering daarop aanpassen en zo maatschappelijk belangrijk zijn.
  • We betrekken het Nederlandse bedrijfsleven, en in het bijzonder de high tech sector in de Brainport regio, bij het formuleren van slimme oplossingen voor de Nederlandse voedsel- en groenvoorziening.
  • De Monitor Ecosysteemdiensten brengt in aantoonbaar in kaart hoe agrariërs natuurinclusief en regeneratief kunnen boeren en daar een beloning voor kunnen krijgen.
  • Go2Positive is een initiatief van ZLTO dat niet-agrarische bedrijven stimuleert om CO2 uit de lucht te halen. Zij betalen boeren en tuinders om koolstof in de bodem op te slaan: carbon farming. Go2Positive.
  • ZLTO speelt een actieve rol bij de uitvoering van het Landelijk Programma Natuur en bij de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw.

Uitgelichte projecten