Bodem en Water

Boeren en tuinders hebben een gezonde bodem en voldoende zoet water nodig om voedsel en groen van topkwaliteit te produceren. Als geen ander verstaan zij de kunst om slim, effectief en duurzaam met water en bodem om te gaan. ZLTO zet zich in voor voldoende beschikbaarheid van water en haalbare regels vanuit de overheid.

zlto---jaarverslag-4---glb-check---c.m.-de-broekert-084070

Nederlandse agrariërs zijn wereldkampioen als het gaat om zuinig watergebruik en duurzaam bodembeheer. Gezond boerenverstand en ondernemersdurf hebben geleid tot slimme technieken en oplossingen om het water te beheren en de bodem vitaal te houden. Daar zijn we zo goed in dat er in de wereld een grote vraag is naar onze kennis en kunde.

Boeren en tuinders hebben voldoende water nodig om gewassen te kunnen telen. Daarom gaan zij bewust zuinig om met water en investeren zij in maatregelen die water besparen, opvangen en vasthouden. In droge perioden is beregenen soms nodig. Dat moet dan ook mogelijk zijn. ZLTO vindt dat waterbeheerders met boeren en tuinders moeten samenwerken en hen moeten belonen voor hun inzet. Samen werken we aan een goede waterbalans.


Onze inzet voor 2023

  • Beregenen blijft mogelijk: In Noord-Brabant en Gelderland blijft het mogelijk om te beregenen uit grondwater als de situatie daarom vraagt. Zeker in perioden van lange droogte is het soms onvermijdelijk om te beregenen in het belang van de groei van de gewassen en dus de voedselproductie.
  • Zoet water blijft beschikbaar: Om de verdere verzilting van de Zeeuwse bodem tegen te gaan, blijven we inzetten op voldoende beschikbaarheid van zoet water. Dit doen we als partner van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en via plaatselijke initiatieven. Daarbij prijzen we de samenwerking met welwillende Zeeuwse overheden en andere ‘waterpartners’.
  • Praktisch toepasbare regels: Boeren en tuinders moeten een goed toekomstperspectief hebben. Regels om de waterkwaliteit te waarborgen (waar boeren en tuinders het natuurlijk hartstikke mee eens zijn) moeten praktisch toepasbaar en haalbaar zijn. De gevolgen van Europees beleid (het addendum 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water) zijn dat helaas niet. Samen met LTO blijven wij strijden voor handelingsperspectief voor boeren en tuinders.
  • Boerenbelang waarborgen in waterschappen: De Tweede Kamer heeft eind 2022 besloten om het aantal geborgde zetels voor het algemeen bestuur van de waterschappen terug te brengen. De categorie ‘Ongebouwd’ (agrarisch) heeft met ingang van de komende waterschapsverkiezingen recht op twee zetels. Vanaf 2027 vervalt dit recht volledig. De geborgde zetel voor ‘Ongebouwd’ komt vanaf 2023 te vervallen. Of er ook voldoende agrarische kennis in het dagelijks bestuur van de waterschapen vertegenwoordigd is, hangt af van de handigheid bij de coalitiebesprekingen. Uiteraard doet ZLTO er alles aan om de agrarische kennis in zowel algemeen als dagelijks bestuur van de waterschappen te borgen.

Zo gaan we dat bereiken

  • BodemUp als speerpunt: Als coördinator van en hofleverancier aan het programma BodemUP 2.0 werken we samen met honderden boeren met succes aan maatregelen voor een betere bodemvruchtbaarheid, een slimme benutting van voedingsstoffen en een goede waterhuishouding.
  • Inzet op waterprojecten: We ontwikkelen nieuwe waterprojecten in Zeeland en zetten succesvolle waterprojecten in Zuid-Gelderland en Noord-Brabant voort, zoals Wel Goed Water Geven en BedrijfsBodemWaterPlan.

Uitgelicht project RECUP: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten