Gezonde Dieren

De verdere verduurzaming van de veehouderij is een prioriteit voor ZLTO. We willen een haalbaar, betaalbaar en volhoudbaar systeem om dieren te houden. Dat is goed voor de gezondheid van mens en dier, klimaat en omgeving. Een eerlijk verdienmodel voor de boer is een belangrijk criterium daarbij.

zlto---3---bas-aarts---waardering-van-de-omgeving-133061

Het slim aanpassen van stallen is dé manier om veehouderij verder te verduurzamen. Innovatieve, juridisch houdbare stalsystemen leiden tot welbevinden van dieren, minder medicijngebruik, een hogere melk- en vleesopbrengst, een gezondere werkomgeving en veel lagere emissies van stikstof, methaan en fijnstof. ZLTO blijft sturen op diergezondheid en brongerichte maatregelen die juridische toetsing kunnen doorstaan.


Onze inzet voor 2024

  • We streven naar emissiereductie via meten en monitoren. Daarmee willen we dat de vergunningverlening weer op gang komt en maatregelen in de bedrijfsketen worden erkent als reductie. Hierbij heeft ZLTO als doel dat op minimaal 5 bedrijven managementmaatregelen voor stikstofreductie worden gebruikt in de vergunningverlening.
  • We willen grondgebonden melkveehouderij werkbaar maken in ons werkgebied door meer huidige gronden gebruikt voor aankoop van ruwvoer en mestafzet mee te laten tellen en door meer grond onder het bedrijf te krijgen.
  • Eind 2024 zijn de uitkomsten zoals landelijk gesteld in het convenant Dierwaardige Veehouderij dan wel het amendement dierenwelzijn:
    1. In samenwerking met LTO-Nederland uiterlijk in het najaar van 2024 toegelicht aan de leden met het oog op de praktische toepassing van de wetswijzing op hun bedrijf.
    2. Medio september 2024 besproken met de provincies Noord-Brabant en Zeeland met als beoogd doel om de provinciale verordeningen op bedrijfsniveau praktisch mogelijk te maken.

Zo gaan we dat bereiken

  • We stimuleren praktijkgerichte innovatie door deel te nemen aan verschillende projecten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn.
  • RAMBO levert een bijdrage aan de innovatie op het gebied van ammoniakreductie in de varkens- en pluimveesector.
  • Het project SPARC gaat over kennisdeling op het gebied van verantwoord gebruik van ontwormingsmiddelen. Minimaal 20 leden uit verschillende sectoren zullen op bedrijfsniveau deelnemen om met hun ontwormingsmanagement aan de slag te gaan. Deze praktijkkennis wordt opgenomen in een EU-breed kennisplatform.

Uitgelichte projecten