Platteland en Omgeving

Veel partijen en belangen wedijveren om de schaarse ruimte op het platteland. ZLTO zet zich in om voor boeren en tuinders voldoende grond beschikbaar te houden. Die hebben ze nodig voor het duurzaam en veilig produceren van vers voedsel en fijn groen.

dylan-de-jonge-9SjCXUq_qSE-unsplash

Boeren en tuinders produceren elke dag voedsel en groen dat mensen gezond en gelukkig maakt. Om deze maatschappelijke opdracht te kunnen blijven vervullen, is voldoende beschikbaarheid van ruimte en grond een voorwaarde. Alleen zo kunnen boeren en tuinders hun bedrijf ontwikkelen en blijven voldoen aan de wensen en eisen van de samenleving.

De ‘herverdeling’ van grond en ruimte gebeurt veelal binnen de kaders van de ‘gebiedsgerichte aanpak’ (GGA). ZLTO neemt deel aan deze lokale overlegtafels. De inzet: voldoende ruimte voor boeren en tuinders, in het belang van onze leden én van de samenleving.


Onze inzet voor 2024

We richten onze inzet op invloed bij NPLG plannen, GGA gebieden en provinciale- en gemeentelijke omgevingsvisies, plannen en –verordeningen.

  • Bijdrage leveren: ZLTO doet mee in de ontwikkeling van gebiedsplannen. Hierbij wordt onder andere kritisch gekeken naar ruimte voor glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen en de ontwikkeling of herstructurering hiervan binnen de gebieden. Uiteraard is het agrarisch belang ons uitgangspunt, maar we hebben ook oog voor andere doelen en ambities op het gebied van bodem, water, natuur en klimaat. Daaraan kunnen agrariërs een wezenlijke bijdrage leveren. Vanzelfsprekend hebben we ook oog voor andere sociaaleconomische belangen zoals woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
  • Meerwaarde: Deze brede blik, meerwaarde en perspectief tonen we in pilotprojecten, maar wel met de insteek ‘zien is geloven’.‚Äč Die wederkerigheid zullen we nauw bewaken.
  • Veilig buitengebied: Een veilig en weerbaar platteland, vrij van ondermijning en criminaliteit, is een belangrijke voorwaarde voor gezond agrarisch ondernemerschap. Ons vertrouwensloket “Veilig Buitengebied” is de vooruitgeschoven post om hierover afspraken te maken met gemeenten en deze te borgen in de gebiedsaanpak en in omgevingsplannen.

Zo gaan we dat bereiken:

  • Wij voeren keukentafelgesprekken met agrarisch ondernemers in alle 20 GGA-gebieden in ons werkgebied. We laten onze invloed gelden bij de ontwikkeling van gebiedsplannen om zo het agrarisch perspectief te bewaken en maximaal te waarborgen. Momenteel zitten we aan tafel bij de gebiedsontwikkeling voor de Peelvenen (Vitale Peel – Vitale Peel – GGA groen blauw) en het Ulvenhoutse Bos.
  • Onder de titel “Versailles van het Noorden” realiseren we een toekomstperspectief en meerwaarde voor boomkwekerijclusters en individuele boomkwekers in midden-Brabant.
  • Binnen het Landelijk programma natuur begeleiden we een aantal (melk)veehouders bij het opstellen van een ambitie- en businessplan ten behoeve van meer natuurinclusieve landbouw.

Uitgelichte projecten