‘Bufferboeren Veghel’ voor betere bodem

Met het project ‘Bufferboeren Veghel’ werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp aan een goede bodem en waterhuishouding in het gebied.

Omdat de waterwinning bij Macharen in de toekomst wordt afgebouwd, heeft Brabant Water vorig jaar een vergunning aangevraagd om in de toekomst meer water te mogen winnen bij het pompstation Blankenburg in Veghel.

‘Dat was voor ons aanleiding om contact te zoeken met ZLTO, want wij willen op een goede manier samenwerken met boeren in deze regio. Een gezonde waterhuishouding is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede oogst én voor goed drinkwater’, zegt Ruud van Nieuwenhuijze van Brabant Water. ‘Eerder hebben we bij het project ‘Bufferboeren Loosbroek’ succesvol samengewerkt. Dat project was gericht op onderzoek en kennisontwikkeling. Nu gaan we actief aan de slag om de kennis ook in de praktijk toe te passen.’

ZLTO heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid in het gebied. Daarbij zijn tevens de wensen van de betrokken boeren en tuinders op het gebied van bodem- en waterbeheer in kaart gebracht. Vijftien boeren hebben aangegeven dat ze willen deelnemen aan ‘Bufferboeren Veghel’. ‘Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de gronden in het gebied eerder te nat zijn dan te droog. Verder verwacht de helft van de ondernemers in de toekomst meer verdroging, met name op hoge percelen. Enkele boeren ondervinden hinder van te veel water op hun grond, mede als gevolg van spoelwaterlozing’, vertelt Nieuwenhuijze.

‘Doel van het project is om de bodem in de komende jaren te optimaliseren en daarnaast een robuust watersysteem te realiseren.’

Waterspecialist Johan Elshof van ZLTO legt uit aan dat er diverse thema’s zijn, waar de komende drie jaar mee aan de slag wordt gegaan. ‘De bodem is nu belangrijk voor het inkomen van de boeren, maar over 25 jaar ook nog. Daarom is verbetering van de bodem altijd een belangrijk onderwerp’, stelt hij. ‘We gaan aan de slag met het verhogen van organische stof in de bodem, verbetering van het bodemleven, drones en sensingtechnieken, precisiebemesting, bemestingsstrategie en groenbemesters en het bandenspanningwisselsysteem. Verder willen we een experiment houden met omgekeerde drainage en waterconservering met behulp van LOP-stuwen gaan toepassen.’

Huub van der Velden, adviseur akkerbouw bij ZLTO, geeft een extra toelichting op het nut van bodemscans. ‘In dit project hebben we gebruik kunnen maken van de Dualem 21s sensor, die geschikt is voor bouwland en grasland. Met deze sensor is de geleidbaarheid op 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter en 3 meter diepte te meten’, vertelt hij.

‘Daardoor kan het organischestofgehalte in de bodem worden ge-meten, maar ook de profielopbouw en vochtigheid van de bodem. Daarnaast kunnen verdichtingen in de bodem makkelijker worden ontdekt’, legt Van der Velden uit. ‘Aan de hand van deze informatie kunnen boeren hun meststoffen effectiever inzetten of variabel compost strooien om de bodemstructuur te verbeteren. Al deze zaken dragen stap voor stap bij aan een verbetering van de bodemkwaliteit.’

Boeren en bedrijven uit de regio Veghel die willen meedoen aan het project, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar projectleider Bodem en Water Bart Bardoel.