Gezonde Planten

Boeren staan aan de lat voor gezond en veilig voedsel voor vele miljoenen mensen: voor het grootste gedeelte in Nederland en omliggende landen. Kwaliteit en veiligheid staan voorop. ZLTO zet zich in om te zorgen dat Nederlandse teelten weerbaar en rendabel blijven.

zlto---joris-baecke-084592

ZLTO is voorstander van een duurzame en weerbare plantaardige sector. Dat betekent dat teelten economisch rendabel moeten zijn, en dat er ruimte bestaat voor nieuwe gewassen en toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan plantaardige eiwitten voor vegetarische producten, een verantwoord en goed gebruik van reststromen, of specifieke gewassen voor toepassing in circulaire biobased materialen of grondstoffen.


Onze inzet voor 2024

 • Gewasbescherming:
   • We pleiten voor behoud en toelating van de noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen in het ICM-systeem via goedoverleg met toelatingshouders en de overheid;
   • We streven naar snellere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen en laag risico middelen door goed onderzoek en contacten met de toelatingshouders van deze middelen;
   • We zetten richting EU in op New Breeding Techniques (NBT’s) bijv. Crispr Cas, om een snelle verankering in Europese wetgeving te bewerkstelligen.
 • Meststoffen: We willen de voorgenomen 20% korting op de gebruiksnorm stikstof op de zandgrondenterugdringenbij gewassen waar dit noodzakelijk is. Door lobby en een white paper vanuit LTO en ZLTO willen we voor eind 2024 succes boeken op het terugdringen van 20% van de gebruiksnorm stikstof voor gewassen waar dit noodzakelijk is.
 • Water: We bevorderen het gebruik van precisielandbouw zoals druppelirrigatie voor nutriënten en mineralen.
 • Eitwittransitie: De teelt van eiwitgewassen, zoals veldbonen, levert een boer een aantrekkelijk zakelijk model op. We laten de ‘Bean Deal’ (Bean Deal), als programma van de nationale eiwittransitie, in het voordeel van onze telers werken.

Zo gaan we dat bereiken

 • Binnen het Praktijkprogramma Plantgezondheid werken we aan doorbraken om teelten weerbaar te maken tegen ziekten en plagen, zoveel als mogelijk dankzij biologische gewasbescherming.
 • Onder het motto ‘Grip op water’ zetten we maximaal in op wateropslag en druppelirrigatie.
 • Projecten als BodemUP Brabant, ‘Maatwerkaanpak voor 7e /8eAPN’ en de langjarige pilot duurzaam bodembeheer versterken we onze belangenbehartiging en hebben we direct impact op het erf.

Uitgelichte projecten