Privacyverklaring

Header website_0000s_0041_algemeen lucht blauw

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ZLTO.


Verwerking van persoonsgegevens door ZLTO

De Zuidelijke Land-, en Tuinbouw Organisatie (“ZLTO”) is een agrarische ondernemersorganisatie. ZLTO heeft haar hoofdvestiging aan de Onderwijsboulevard 225 in Den Bosch en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 18054307.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor ZLTO is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. ZLTO spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze ZLTO uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van ZLTO, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de lidmaatschapsovereenkomst en de ledenadministratie uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ZLTO verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de diensten;
 • het opstellen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van ZLTO (zoals belangenbehartiging van de leden);
 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van ZLTO;
 • om u te (kunnen) voorzien van voordelen die gepaard gaan met het lidmaatschap van ZLTO;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van ZLTO;
 • voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen;
 • voor eventuele geschilbeslechting;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die ZLTO van u verwerkt, hebben te maken met bovengenoemde doeleinden. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naw-gegevens), uw lidmaatschapsgegevens (lidnummer, lidmaatschapshistorie, contributiehistorie, etc.) en gegevens over uw bedrijf.

Grondslag voor gegevensverwerking

ZLTO verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van ZLTO, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen het lid en/of de klant en ZLTO. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: ZLTO verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op ZLTO rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien ZLTO een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is ZLTO gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als ZLTO persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal ZLTO uw toestemming vragen voordat ZLTO de persoonsgegevens gaat verwerken.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners

Het lidmaatschap van ZLTO brengt diverse voordelen met zich mee. De uitvoering hiervan ligt veelal in handen van aan ZLTO gelieerde ondernemingen. Om die aanvullende diensten te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens aan deze ondernemingen worden doorgegeven. Het betreft de volgende ondernemingen:

 • LTO Ledenvoordeel B.V. is een dochteronderneming die alle ledenvoordeelacties voor ZLTO verzorgt;
 • AgriPers B.V. is een dochteronderneming en de uitgever van ledenblad “Nieuwe Oogst”. Ook verzorgt AgriPers de digitale producten van Nieuwe Oogst;
 • LTO Arbeidskracht B.V. is een dochteronderneming die diensten verzorgt op het gebied van het in dienst nemen en hebben van (tijdelijk) buitenlands personeel.

Al deze aan ZLTO gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens verder conform hun eigen privacybeleid. U kunt dit beleid opvragen bij deze organisaties of nalezen op betreffende websites. ZLTO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van de aan haar gelieerde ondernemingen en/of derden.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

ZLTO kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

ZLTO maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft ZLTO verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

ZLTO verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal ZLTO geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing of andere doeleinden.

Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 •  ZLTO wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

  ZLTO heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partij gevestigd buiten de EU, garandeert ZLTO dat deze partij een passend beschermingsniveau biedt.

Bewaartermijn

ZLTO waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en integriteit van gegevens

ZLTO heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens ZLTO betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. ZLTO vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail te sturen, uw verzoek telefonisch te doen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door ZLTO over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien ZLTO deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, ZLTO de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door ZLTO over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZLTO. Bij een dergelijk verzoek zal ZLTO de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

ZLTO zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal ZLTO u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

ZLTO kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoekt ZLTO u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

ZLTO wijst u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat ZLTO aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. ZLTO zal ieder verzoek steeds zorgvuldig beoordelen. Mocht ZLTO aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal ZLTO dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Wijzigingen

ZLTO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van ZLTO, kunt u dit melden bij ZLTO zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

ZLTO heeft een Privacy Officer aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, evenals toezicht op de uitvoering van deze Privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van ZLTO via het e-mailadres: info@zlto.nl of telefonisch via de ZLTO Informatielijn: 073 - 217 33 33.