BodemUP: Haal meer uit je bodem

bodem.zlto-6760 (1)

Ga met ons aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit je bodem te halen. Wij begeleiden je in het nemen van de juiste stappen om de bodem op je bedrijf te verbeteren.

 


Doel van het project
Voor 2027 willen we samen met 1500 tot 2000 boeren een zodanige bodemvitaliteit bewerkstelligen dat het bijdraagt aan het behalen van de opgaven van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn en wordt bijgedragen aan een robuust bodem- en watersysteem dat voorziet in goede gewasopbrengsten en maatschappelijke diensten. Dit doen we door potentiële coaches en deelnemers te interesseren voor deelname en politiek-bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor het project te creëren en te behouden.

Waarom is dit belangrijk?
In een vitale bodem is geen sprake van verdichting en zijn het bodemleven, de beworteling en de bodemstructuur zo goed, dat de bodem, water en voedingsstoffen kan opnemen en vasthouden (sponswerking), voedingsstoffen optimaal worden benut en er resistentie is tegen ziekten en plagen. Een agrariër met een vitale bodem op zijn landbouwpercelen, heeft minder last van droogte en wateroverlast, gaat efficiënt met zijn meststoffen om en hoeft minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om een goede gewasopbrengsten te realiseren

Hoe vliegen we dit aan?
Dit traject wordt je aangeboden door ZLTO. Samen met jou zoeken we uit hoe we met praktische maatregelen een efficiëntere nutriëntenbenutting realiseren. Door deel te nemen aan dit adviestraject geniet je tot en met 2022 van advies en draag je ook bij aan goed en veilig drinkwater voor je omgeving.

Wat mag je van ons verwachten?

  • We adviseren en begeleiden je bij het selecteren, uitvoeren en evalueren van maatregelen op een perceel waarvan jij denkt of hoopt dat er winst te halen is. We komen drie keer per jaar bij je langs.
  • Het adviestraject mikt op praktisch en toepasbare maatregelen waarmee een betere productie, betere bodem- en waterkwaliteit en/of minder afhankelijkheid van het waterschap wordt bereikt.
  • Met de adviseur zoek je samen uit welke maatregelen het beste passen bij het perceel, het productiesysteem en bij jouw doelstellingen.

Wat betekent de toepassing van een maatregel in de praktijk: Maatregel toepassingen.

Jij bent in de lead

  • Als ondernemer beslis jij welke maatregel je wilt uitvoeren.
  • Samen met de adviseur voer je de maatregel uit.
  • Samen evalueer je het effect van de maatregel.
  • Je werkt met de adviseur volgens de PLAN-DO-CHECK-ACT methode.


Gebieden

Deelnemers_BodemUP_06-2021 (002)

We zijn dit adviestraject al gestart in het najaar van 2018 met grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. Vanwege het grote succes kent het project een vervolg. Vandaar dat er meer ondernemers uit Brabant, Zuid-Gelderland en Zeeland zichzelf kunnen aanmelden, ook buiten de grondwaterbeschermingsgebieden. 

Wil jij ook meedoen aan BodemUP en ben je op zoek naar een adviseur die je helpt met jouw bodem? Laat het ons dan weten via BodemUP@zlto.nl of mail één van onze adviseurs!

De uitvoering van dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit onderstaande partners:

logo gezamenlijk pr bw zlto ELFPO logo met tekst

 

Beter Bodembeheer

Beter Bodembeheer bundelt kennis uit het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer. Kijk op de website voor achtergrondinformatie: https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm

De website is opgezet door PPS (Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer). PPS Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)en een consortium van verschillende partijen uit de plantaardige productieketen met als penvoerder de Brancheorganisatie Akkerbouw. De PPS is onderdeel van de Topsector Agri & Food.

Voor meer informatie over diverse bodemonderwerpen, neem eens een kijkje op de website.