Ontwikkelruimte glastuinbouw en teeltondersteuning

De Nederlandse tuinbouw heeft wereldwijd een koppositie op het gebied van (teelt)techniek, duurzaamheid en productiewaarde. Onze tuinders zorgen iedere dag voor producten van de hoogste kwaliteit, zoals groenten, fruit, bloemen, bomen, planten en plantmateriaal. Deze koppositie dient een groot maatschappelijk belang; daarom moeten tuinders de ontwikkelruimte krijgen die ze verdienen. 

Glastuinbouw en TOV

De tuinbouwsector staat in het middelpunt van maatschappelijke veranderingen. Zo verschuift de consumptie steeds meer van dierlijk naar plantaardig voedsel. Dit biedt de sector een enorme kans. Consumenten eisen daarnaast een steeds hogere kwaliteit van hun voedsel, bloemen en planten. Ze vragen steeds meer om lokale, traceerbare en soms ook biologische producten, geproduceerd met weinig emissies en gewasbeschermingsmiddelen.   

Intussen wordt telen in de open lucht steeds uitdagender door extremere weersomstandigheden. Ook wordt het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden in de tuinbouw. Een duurzaam antwoord op deze vraagstukken is meer productie in kassen en meer teeltondersteunende voorzieningen.

De tuinbouw pakt deze uitdagingen graag op, maar heeft daarvoor wel ruimte nodig: zowel fysiek als in beleid en regelgeving. Met een bloeiende, toekomstbestendige tuinbouwsector kan Nederland rekenen op een sector die bruist van de innovatie, die veel economische waarde toevoegt en die heerlijke en gezonde producten maakt.  


Hoe gaan we dat bereiken? 

ZLTO en Glastuinbouw Nederland behartigen samen de belangen van hun leden. Dat doen ze door gesprekken te voeren met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, gemeenten en andere stakeholders op bestuurlijk en ambtelijk niveau. We zitten aan tafel bij de beleidsprocessen die betrekking hebben op de glastuinbouw, zoals de totstandkoming van het Brabantse en Zeeuwse omgevingsbeleid. 

Het omgevingsbeleid van de provincie Noord-Brabant (november 2021) biedt meer ruimte voor de kracht, groei en bloei van de glastuinbouw. Dat is positief en doet recht aan de behoefte die glastuinbouwbedrijven en ondernemers met teeltondersteunende kassen hebben. We vragen aan gemeente om de ruimte die de provincie biedt ook op gemeentelijk niveau te geven. 

Onze lobby is geslaagd als onze leden de ontwikkelingsruimte krijgen die ze verdienen. Daarnaast versterkt de oprichting van GreenTechPort Brabant de samenwerking binnen en buiten de sector. Binnen dit kader ontmoeten denk- en slagkracht elkaar en slaan ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen.

Ons standpunt

De (glas)tuinbouw verdient ontwikkelruimte om een nog vitalere en duurzamere sector te worden. Het belang is groot:

 • Solitaire kassen moeten meer kunnen groeien dan nu is toegestaan. Ook verplaatsing moet mogelijk worden. 

 • Binnen bestaande glastuinbouwclusters moet meer ruimte komen voor groei en ontwikkeling. Ook moeten nieuwe clusters kunnen ontstaan. 

 • De aanwezigheid van glastuinbouw biedt kansen op het gebied van energie en klimaat, zoals het benutten van restwarmte of CO2 vanuit de industrie. De sector gaat graag actief met de provincies samenwerken om meer van zulke koppelingen te realiseren. 

 • Er is een groeiende behoefte aan bedekte teeltvoorzieningen in de tuinbouw. Er moet meer ruimte komen voor deze teeltondersteunende voorzieningen op agrarische bedrijven.
Bekijk hier het visiedocument 'Meer ruimte voor glastuinbouw en TOV Brabant'

Veelgestelde vragen

 • Welke ontwikkelruimte heeft glastuinbouw nodig in Noord-Brabant? 

  • Solitaire glastuinbouwbedrijven mogen nu maximaal 3 hectare groeien. De provincie moet deze bedrijven de kans geven verder te groeien. Dat zou kunnen door middel van een eerlijk systeem waarmee bedrijven ontwikkelingsruimte kunnen verdienen. Een ruime glas-voor-glas-regeling, of verplaatsing kunnen hier onderdeel van zijn. Doel is dat ondernemers daadwerkelijk ontwikkelingsruimte krijgen voor hun bedrijf. Dit systeem zou pas ingezet moeten worden bij ontwikkelingen boven het huidige maximum. ZLTO denkt graag met de provincie mee over de invoering en toepassing van zo'n systeem. 
   Op grondgebonden teeltbedrijven moet er ruimte zijn voor teeltondersteunende kassen tot 1,5 ha. Bijvoorbeeld voor de teelt van zachtfruit of het opkweken van bloemen, planten en bomen. 
   Daarnaast moeten nieuwe glastuinbouwbedrijven zich kunnen vestigen op een locatie naast een restwarmtebron, wanneer deze restwarmte wordt benut. 
   Binnen bestaande glastuinbouwclusters moet ontwikkeling ook meer gestimuleerd worden. Clusters moeten kunnen groeien wanneer daar behoefte aan is. Bovendien moet alle ruimte binnen het cluster beschikbaar zijn voor glastuinbouw. Hier moeten geen nieuwe functies worden toegelaten, behalve als die zijn verbonden aan een glastuinbouwbedrijf of de glastuinbouw ondersteunen. 
   We vragen gemeenten om de ruimte die de provincie biedt in de nieuwe Brabantse Omgevingsverordening op gemeentelijk niveau door te voeren.  
 • Welke ontwikkelruimte heeft glastuinbouw nodig in Zeeland? 

  • De provincie moet ruimte geven om bestaande, solitaire glastuinbouwlocaties verder te laten groeien tot 4 ha. Groei boven de 4 hectare moet mogelijk zijn, op basis van maatwerk. Als de provincie de groei van de oppervlakte solitaire glastuinbouw wil begrenzen, dan is een (sloop)regeling een optie. Bij zo’n regeling kan een ondernemer uitbreiden tot boven de 3 hectare mits er voor de uitbreiding boven drie hectare op een andere solitaire locatie evenveel kas wordt gesloopt. 
   De begrenzing van de clustergebieden moet worden uitgebreid waar dat voor ondernemers gewenst is. Grotere clustergebieden hebben doorgaans meer verduurzamingsmogelijkheden. 
   Geconcentreerde nieuwvestiging van glastuinbouw in Zeeland moet mogelijk blijven. De provinciale overheid moet in samenwerking met ZLTO en Glastuinbouw Nederland een verkenning uitvoeren naar mogelijke nieuwe concentratiegebieden voor glastuinbouwclusters. Daarbij moet de energietransitie in gedachte gehouden worden. 
   Nieuwvestiging van één of meerdere glastuinbouwbedrijven naast een restwarmtebron moet mogelijk zijn, wanneer deze restwarmte wordt benut. 
   We vragen gemeenten om de ruimte die de provincie biedt in de nieuwe Zeeuwse Omgevingsverordening op gemeentelijk niveau door te voeren. 
 • Hoe kan glastuinbouw bijdragen aan energie en klimaat? 

  • Glastuinbouw biedt kansen om bepaalde reststromen uit de industrie te benutten. De industrie stoot veel CO2 en restwarmte uit, die glastuinders goed kunnen gebruiken in hun kassen. Als we die twee sectoren meer aan elkaar kunnen koppelen, zorgt dat voor minder CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van energie. 
 • Wat zijn teeltondersteunende voorzieningen (TOV)? 

  • Dit zijn voorzieningen, in, op of boven de grond, die bij plantaardige teelten worden gebruikt om de productie te verbeteren. Bepaalde teeltondersteunende voorzieningen kunnen de planten beter beschermen tegen extreme weersinvloeden en schade door fauna. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt kan worden. Sommige teeltondersteunende voorzieningen helpen de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren bijvoorbeeld doordat het gewas op hoogte geoogst kan worden. Daarnaast is het bij diverse teeltondersteunende voorzieningen mogelijk om water te recirculeren of zuiveren voor het terug de natuur in gaat. Voorbeelden van teeltondersteundende voorzieningen zijn: aardbeistellingen, trayvelden, containervelden voor de boomteelt, hagelnetten, plastic tunnels en schaduwhallen. 
 • Welke ontwikkelruimte is nodig voor TOV? 

  • Teeltondersteunende voorzieningen moeten mogelijk gemaakt worden in de bedrijfsvoering van een moderne tuinder. In het beleid moet ruimte komen om permanente teeltondersteunende voorzieningen tegen een bestaand bouwvlak te realiseren. Een weg of watergang tussen bouwvlak en permanente teeltondersteunende voorzieningen moet hierbij geen beperking meer vormen.  

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten

Onze leden vertellen

Bekijk alle ledenverhalen
 • Heiko van Berlo - breed

  Heino van Berlo: ‘Lidmaatschap zie ik als zelfontplooiing’

 • jacky Dieleman

  Jacky Dieleman: ‘Geef geen commentaar als je er zelf niets aan doet’

 • stijn bierkens - breedte

  Stijn Bierkens: ‘Belangrijk dat er een organisatie is waar je bij hoort’

ZLTO Ledenvoordeel

Bekijk al het ledenvoordeel
 • Header website_0000s_0020_Tielemans computer pc binnen werken

  KPN mobiele telefonie en internet/tv | 5% korting

 • Header website_0000s_0050_zon op dak

  Zelf energie opwekken

 • Header website_0000s_0023_Stal in aanbouw advies

  Dakactie Eternit | € 0,35 per m2

 • Header website_0000s_0049_boeren ondernemers praten met elkaar discussie tuinders leden in gesprek

  Selecta koffie | 20% korting op ingrediënten

 • Header website_0000s_0006_P. Van Hedel bemesten gierton

  Diesel | € 2 korting per 100 liter