GGA keukentafelgesprekken

keukentafelgesprekken

Samen naar een toekomstbestendige agrarische sector en vitaal platteland

De druk op het buitengebied neemt steeds verder toe. Partijen hebben verschillende doelen en ambities en de maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het produceren van voedsel. In veel gebieden wordt een gebiedsgerichte aanpak opgestart om samen met stakeholders inzichtelijk te maken wat de opgaven zijn. Daarbij worden verschillende fases doorlopen. Gebiedsdoelen zijn, naast het verduurzamen en versterken van de landbouw, bijvoorbeeld het tegengaan van verdroging, herstel van natuur en soorten rijkdom van planten en dieren en het terugdringen van stikstofemissies. De agrarische sector heeft een sleutelpositie in deze processen en het behoud van een toekomstbestendige agrarische sector wordt dan ook onderschreven als belangrijke pijler door gebiedspartijen.

Keukentafelgesprekken

In gebieden waar gebiedsprocessen worden gestart, nemen wij als ZLTO, samen met onze lokale afdelingen, het voortouw om te kijken hoe de agrarische sector kan helpen bij het bereiken van de doelen van dat gebied. We analyseren daarbij welke kansen er zijn, wat de uitdagingen zijn en wat er nodig is voor de agrarische sector om een bijdrage te leveren. 

Op basis van vertrouwelijke keukentafelgesprekken die door specialisten van ZLTO en Arvalis ZBG worden gevoerd, laten we zien hoe de agrarische sector in het gebied eruitziet: welke sectoren zijn er actief, hoe groot zijn de bedrijven, welke ambities hebben ze, wat hebben ze nodig om hun bedrijf voort te kunnen zetten en is er sprake van een opvolgsituatie. We richten ons dus sterk op vragen over continuïteit van de land- en tuinbouwsector. 

We starten altijd met een start- en informatiebijeenkomst, openbaar, waarvoor ook gericht boeren en tuinders in het gebied worden uitgenodigd. Vervolgens vinden keukentafelgesprekken plaats. Voor de oplevering van de rapportage vindt er een terugkoppelbijeenkomst met alle deelnemers aan de gesprekken plaats. Bekijk de video voor een meer uitgebreide toelichting over de keukentafelgesprekken.

De ‘beschrijvende gebiedsfoto’ is een eerste stap in de te doorlopen fases van het gebiedsproces. Op basis van individuele vervolggesprekken, kennissessies en bijeenkomsten stellen we vervolgens samen met ondernemers een landbouwvisie op die wordt ingebracht in het gebiedsproces. 

Op deze manier krijgt u als ondernemers een belangrijke stem in het gebiedsproces en zorgen we ervoor dat er met u, in plaats van over u wordt gesproken.