Circulaire economie

In een circulaire of ‘biobased’ economie zijn we niet meer afhankelijk van fossiele grondstoffen. Het betreft een overgang naar een economie die draait op biomassa als grondstof.

bmc---centrale-met-water-en-boot

In een circulaire economie worden plantaardige reststromen (biomassa) optimaal ingezet voor de productie van bijvoorbeeld:
• inhoudsstoffen,
• chemicaliën,
• materialen,
• transportbrandstoffen
• elektriciteit en warmte.

Grondstoffen en producten blijven in een kringloop waardoor afval niet meer bestaat.

Door bevolkingsgroei en toenemende welvaart gebruiken we steeds meer grondstoffen. Naast de toenemende vraag naar grondstoffen worden er tegelijkertijd ambitieuze akkoorden gesloten om klimaatverandering tegen te gaan en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Om dit te realiseren is een economie nodig die veel minder grondstoffenintensief is dan nu. Een circulaire economie zou zo’n economie kunnen zijn.

Circulair denken en handelen

Het gaat hierbij om een transitie in denken en handelen en daar speelt de agrarische sector nu al op in. Door te gaan denken en handelen in kringlopen ontstaan nieuwe verdienmodellen en zijn ‘afvalstoffen’, of reststromen, de grondstoffen voor nieuwe producten. De land- en tuinbouw is onmisbaar voor een circulaire economie, aangezien de bodem de grondstoffen hiervoor levert. Een gezonde bodem is daarom van belang voor een biobased bestendige toekomst.

Grondstoffen en producten blijven in een kringloop waardoor afval niet meer bestaat.

Lokale kansen

Het potentieel om biomassa verder en beter te verwaarden is de laatste jaren sterk gegroeid, maar wordt op het moment nog onvoldoende benut. De grootste kansen en economische voordelen zitten in het lokaal verwaarden van de biomassa, bijvoorbeeld door lokale houtige reststromen te gebruiken voor de productie van duurzame energie. Op deze manier vermijden we dat we onnodig biomassa aanwenden van buiten de gemeente (bijvoorbeeld compost) en onnodig grote stromen biomassa de regio verlaten (bijvoorbeeld snoei- en rooihout). Op deze manier kunnen we logistieke kosten reduceren wat een sterke basis vormt voor een goede business case.

ZLTO heeft de ambitie om in samenwerking met de agrarische sector (lokale) kansen op te pakken, en boeren en tuinders aan te laten sluiten in de transitie naar een circulaire economie. Heb jij ideeën of zie je kansen in jouw regio? ZLTO helpt je verder.

wat is jouw idee?