banner gezonde bodem

Gezonde bodem ZLTO

Gezonde bodem

De bodem is een productiefactor van belang. Alle reden om er verantwoord mee om te gaan en samen werk te maken van een vitale bodem. Dat resulteert in een betere bodemvruchtbaarheid, plantweerbaarheid en plantgezondheid en dus in een betere gewasopbrengst en productkwaliteit.

Doordat we de CO2-emissie beperken en minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten is een vitale bodem ook beter voor het milieu. Het is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige agrarische sector.

Bodemprogramma

Om hier handen en voeten aan te geven werkt ZLTO met een Bodemprogramma. De programmatische aanpak helpt om gestructureerd en samenhangend invulling te geven aan de volgende speerpunten:

  • Bewustwording en kennisverspreiding
  • Ondersteunen van agrariërs bij de stap naar duurzaam bodemgebruik
  • Projectontwikkeling
  • Productontwikkeling

Doen waar de bodem bij gedijt

Of het nu gaat om bemesting, ziekte- en plaagbestrijding, ontwatering of beregening, door de bodem leidend te laten zijn bij de keuze van gewassen, ontstaan de beste kansen op goed rendement voor de langere termijn.

Circulair denken en handelen

Door te gaan denken en handelen in kringlopen ontstaan nieuwe verdienmodellen en worden afvalstoffen verwerkt tot grondstoffen. De tijd is er rijp voor! Verwaarding van reststromen in combinatie met de verwerking van andere organische reststromen zijn de bouwstenen voor een circulaire economie. Combineer dit met kringlopen van energie, water en mineralen en er ontstaat een volhoudbaar bedrijfsmanagement in een vitale regio.

Producten en diensten

Onze leden vertellen

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Gezonde bodem