banner gezonde bodem

Gezonde bodem ZLTO

Bodem

Een goede bodem is van belang voor de productie van ons voedsel. Alle reden om er verantwoord mee om te gaan en samen werk te maken van een vitale bodem.

zlto---g.-mangnus-083598

Goed bodembeheer resulteert in:

  • een betere bodemvruchtbaarheid,
  • plantweerbaarheid en
  • plantgezondheid
  • en dus in een betere gewasopbrengst en productkwaliteit.

Doordat we de CO2-emissie beperken en minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten is een vitale bodem ook beter voor het milieu. Het is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige agrarische sector.

ZLTO zet in op verbetering van de bodemgesteldheid op de lange termijn. Dit doen we enerzijds door het vergroten van de bewustwording en kennis over goed bodembeheer bij boer en tuinder met de uitvoering van diverse projecten met ieder een eigen focus zoals BodemUP, Carbon Farming en Fabulous Farmers. Anderzijds proberen we leden te helpen om hun bodemkwaliteit te verbeteren met individuele begeleiding via adviesdiensten.

Wil je meer inzicht in jouw bodemkwaliteit en hoe je je bodembeheer kunt verbeteren? Onze adviseurs helpen je verder. Neem contact op met Veronique Verdurmen.

De bodem in een circulair systeem

Duurzaam bodem- en gewasbeheer vraagt om een nieuwe aanpak van circulair denken en handelen: reststromen afkomstig van de bodem worden verwaard tot energie en nieuwe producten, of worden teruggebracht als organische stof op de bodem zodat de waarde niet verloren gaat. Reststromen afkomstig van de bodem zijn de bouwstenen voor een circulaire economie. Een gezonde bodem is daarom van belang. Door te gaan denken en handelen in kringlopen kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan en worden afvalstoffen verwerkt tot grondstoffen. De tijd is er rijp voor!

Bodem & water: één natuurlijk systeem

Bodem en water is één natuurlijk systeem dat in directe interactie tot elkaar staat. De bodem is het medium voor de verbetering van de waterkwaliteit en –kwantiteit, door:

  • verbetering van het watervasthoudend vermogen van de bodem,
  • zuiniger aanwenden,
  • verbeteren van de opslag van water in bijvoorbeeld bassins, en
  • stimuleren van hergebruik van water.

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer benadrukt ZLTO dat voor het bereiken van de gestelde waterdoelen goed bodembeheer een cruciale factor speelt.

Producten en diensten

LTO Ledenvoordeel

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Gezonde bodem