Glas-voor-glas regeling Noord-Brabant

20240117_Webinar_glasvoorglas_3
ZLTO

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft eind 2023 de glas-voor-glasregeling vastgesteld. Deze sluit aan bij de regels voor kassen in de Brabantse Omgevingsverordening die op 1 januari 2024 in werking traden. Met de glas-voor-glasregeling biedt de provincie solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen de mogelijkheid om door te groeien.


Nu de regelingen in werking zijn getreden, kunnen ondernemers aan de slag met de voorbereiding op uitbreiding of verplaatsing van hun kas(sen). Ook ondernemers die een kas willen slopen, kunnen deze inbrengen voor de glas-voor-glas regeling. Meer informatie over de glas-voor-glasregeling is te vinden in paragraaf 7.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht.

Webinar

ZLTO en Glastuinbouw Nederland organiseerden in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een webinar over de glas-voor-glasregeling op 17 januari 2024. Het webinar is via deze pagina terug te kijken. In het webinar krijgt u informatie over de nieuwe regels voor kassen en komen de de kansen die de glas-voor-glas regeling biedt aan bod. De volgende gasten zaten aan tafel tijdens het webinar:

  • Esther Vos, projectleider Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant
  • Gerard Beentjes, beleidsmedewerker glastuinbouw/agrofood plantaardig Provincie Noord-Brabant
  • Wendy Klijn, Beleidsspecialist omgeving ZLTO / Regiocoördinator Brabant/Zeeland Glastuinbouw Nederland

Vragen vanuit webinar

Uiteraard was er op volop ruimte voor vragen en opmerkingen tijdens het webinar. De vragen en antwoorden zijn gebundeld in een Q&A.

Aanvullende vragen

Vragen voor de provincie Noord-Brabant kunt u stellen via: glasvoorglas@brabant.nl . Vragen voor ZLTO / Glastuinbouw Nederland kunt u stellen aan Wendy Klijn via: belangenbehartiging@zlto.nl.