Waterkwantiteit

Zoetwater wordt steeds nadrukkelijker een belangrijke productiefactor voor de bedrijfsvoering en -ontwikkelingsmogelijkheden. De verwachte klimaatsverandering geeft in toenemende mate een extra dimensie aan het waterbeheer.

mj-0510-brabant-water_mark-(2)

Er ontstaan extremere weerspatronen, de behoefte aan bescherming tegen zowel hoogwater als droogte neemt toe. De stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren vragen om een nieuwe kijk op watervoorzieningen, vooral op langere termijn.

Watervoorziening op bedrijfsniveau

Zelf initiatief nemen om de watervoorziening op je eigen bedrijfsniveau te vergroten kan op verschillende manieren plaats vinden. Allereerst door het vasthouden van bedrijfseigen neerslagwater. Maar ook door het hergebruik van water uit de regio, wateraanvoer van elders en (indien beschikbaar) beregening uit grond- en oppervlaktewater.

Zowel beleidsmatig en in de vorm van uitvoeringsprojecten werkt ZLTO hieraan. Op de eerste plaats samen met onze leden. En waar mogelijk met waterbeheerders, overheden, natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven et cetera.

Beleidsmatig komt de vraag aan de orde: waar ligt de taak van de overheid en wat is de taak van de ondernemer? Pragmatisch helpt ZLTO met het delen van ervaringen van ondernemers die bezig zijn met diverse zoetwater vraagstukken; van het efficiënt toedienen van zoetwater op de gewassen in de Gelderse ZLTO-afdelingen, het vasthouden van water middels stuwtjes op de relatief hoge droge zandgronden in Oost-Brabant, tot aan het vergroten van de ondergrondse zoetwateropslag in de Zeeuwse kleigebieden.

Wateroverlast

Teveel water heeft negatieve gevolgen voor het uitvoeren van werkzaamheden, voor de gewasgroei en voor de oogst. Bij ernstige wateroverlast kan zelfs sprake zijn van het verloren gaan van de oogst.

Als gronden structureel te nat zijn, zijn bepaalde teelten niet meer mogelijk. Soms kunnen technische maatregelen hulp bieden. In andere gevallen zijn beleidsmatige keuzes nodig.

ZLTO probeert ook hier haar leden te helpen in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Schade moet zoveel mogelijke voorkomen worden, en anders vergoed. Landbouw kan daarnaast ook de oplossing zijn, als het gaat om waterberging. Voorwaarde is dan wel dat dit ook voor de agrariër interessant moet zijn.

ZLTO is altijd dichtbij!

In geval van noodsituaties heb je wel wat anders aan je hoofd. Daarom is ZLTO er voor jou! Voor alle vragen kan je bij ZLTO terecht. ZLTO is er voor alle soorten vragen. Relatiebeheerders en sociaal werkers zijn actief in het veld, mediavragen worden afgevangen en onze ZLTO Informatielijn staat open voor alle ledenvragen: 073 217 33 33.