Header algmeen_landschap2

Bedrijfswaterplan

mj-0810-west-brabant-beregenen-aardbei--aardbeiplanten--aardbei-aanplant-(2)

Per 1 januari 2018 komt in de groene gebieden de beregeningsvergunning te vervallen!

Wanneer je in de toekomst wilt blijven beregenen dan dien je eenmalig een bedrijfswaterplan op te stellen en deze in te dienen bij het waterschap. Op onderstaande kaart zie je of het bedrijfswaterplan bij jou van toepassing is.

Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel hebben sinds maart 2015 een nieuwe beregeningsbeleid uit grondwater vastgesteld. Het vernieuwde beleid voor grondwaterberegening van de Brabantse waterschappen bied je diverse mogelijkheden om flexibeler te beregenen.

Zo komt het uren- en het voorjaarsverbod te vervallen, volstaat vaak een eenmalige melding (in plaats van een vergunning) en mag je nieuwe grondwaterputten slaan. Voorwaarde is wel dat je waterconserverende en -besparende maatregelen treft en dat deze worden vastgelegd in een bedrijfswaterplan. ZLTO helpt daar graag bij.

Meteen aan de slag?

Stimuleringsfonds Wel Goed watergeven

ZLTO heeft in samenwerking met de waterschappen een stimuleringsfonds vanuit provincie verkregen. Wanneer je extra waterbesparende maatregelen op het bedrijf toepast, kun je voor de stimuleringsbijdrage in aanmerking komen. Je kunt tot 5000 euro per bedrijf ontvangen! Voor de volgende maatregelen is een financiële bijdrage beschikbaar:

  • Peilgestuurde drainage
  • Waterconserveringsmaatregelen: LOPstuwen, hemelwater opvangen, greppels
  • Bodem- en teeltmaatregelen: niet kerende grondbewerking (NKG), toepassen van sloot- en bermmaaisel, organische stofgehalte verhogen, vaste rijpaden, bezink- of infiltratiegreppel, voorkomen van bodemverdichting

Ook wanneer je vanaf 1 januari 2017 een van deze maatregelen heeft uitgevoerd kun je in aanmerking komen voor het bedrag!

Lees meer over Wel goed watergeven

Plaatje Beregeningsbeleid Noord-Brabant

Wat verandert er?

Bij voornemen tot beregenen volstaat een eenmalige melding (tot 70 kuub/uur voor grasland en 100 kuub/uur voor overige teelten). Er geldt niet langer een verbod op beregening van grasland tot 1 juni en tijdens de zomermaanden juni en juli tussen 11 en 17 uur. Nieuwe putten slaan is toegestaan tot een maximum van 1 put per 5 ha. Om in aanmerking te komen voor flexibel beregenen moet u beschikken over een eigen bedrijfswaterplan.

Wat is een Bedrijfswaterplan?

In het bedrijfswaterplan geef je aan welke waterconserverende en/of waterbesparende maatregelen op welke plek op je bedrijf zijn getroffen. Het is een soort getuigenis van inspanningen, waarmee jeaantoont dat er zuinig wordt omgegaan met water. In het vernieuwde beregeningsbeleid is een bedrijfswaterplan jouw sleutel tot extra beregeningsmogelijkheden. Met zo’n plan ben je voortaan baas over eigen regeninstallatie, zonder beperkingen in regelgeving.

Ondernemers in attentiezones rond Natura 2000-gebieden en natte natuurparels kunnen helaas vooralsnog niet profiteren van het nieuwe beleid, waar ZLTO zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. Wel kan ZLTO je helpen om dit beleid te vertalen naar de situatie op jouw bedrijf, en verder advies geven over de beregeningsmogelijkheden.

Samen met ZLTO

ZLTO helpt je in een uur met het opstellen van jouw bedrijfswaterplan, thuis aan de keukentafel of tijdens een sessie in de buurt. Natuurlijk tegen een aantrekkelijk ledentarief. Het ZLTO-logo op het bedrijfswaterplan staat bij het waterschap bovendien garant voor kwaliteit.

Kosten BWP (€excl. BTW) Niet leden Leden
Op eigen bedrijf €650,- €450,-
Op een zitdag €575,- €375,-
Op kantoor €525,- €325,-