Zoetwater

Boeren hebben voldoende zoet water nodig om hun werk goed te kunnen doen. Het doel van ZLTO is om de behoefte en de beschikbaarheid van zoet water in balans te brengen en te houden. Op dit moment is er nog voldoende water, maar dit is geen garantie voor de toekomst.

De beregeningsmogelijkheden uit grondwater en de aanvoer via oppervlaktewater staan onder druk. Voorzichtige schattingen zien dat er een toename is van de behoefte aan water van tenminste 2% per jaar. De behoefte kan regionaal trouwens flink hoger zijn. Dat plaatst ons voor een grote opgave.

Standpunten ZLTO zoetwater:

  • Het gebruik van water voor voedselproductie zou gezien moeten worden als hoogwaardig gebruik van deze natuurlijke hulpbron. Zeker als dit vergeleken wordt met het gebruik van ‘drinkwater’ voor toilet doorspoelen, douchen en tuinen besproeien.

  • ZLTO vindt dat in de winterperiode een veel groter deel van de neerslag vastgehouden moet worden in het eigen gebied. Daardoor neemt de droogte af en geven we inhoud aan ‘boeren hebben een oplossing’. Maar daarbij hebben boeren vaak wel de hulp nodig van de waterbeheerder.

  • Agrariërs die aantoonbaar zuinig zijn met water of water aan het bodem- en watersysteem toevoegen, moeten daarvoor worden beloond. Bijvoorbeeld door extra beregeningsruimte.

  • Het belang van waterconservering, het vasthouden van regenwater, mag er niet toe leiden dat in neerslagrijke periodes onevenredige schade ontstaat als gevolg van wateroverlast.

  • In de discussie rond de verzilting van het Volkerak-Zoommeer is belangrijk dat de landbouw in de omgeving kan blijven beschikken over voldoende zoet water. Voordat verzilting op de agenda komt moet eerst duidelijk zijn wat de zoetwaterbehoefte in de omgeving is en hoe die geborgd kan worden, zodat de landbouw in deze regio toekomstbestendig is.

  • ZLTO vindt dat ‘Het gat van Rotterdam’ dicht moet. Dat kan via technische oplossingen, zoals keringen of een bellenscherm, zodat er minder water vanuit de grote rivieren wordt gebruikt om de zouttong in de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. Hierdoor komt veel meer zoetwater beschikbaar voor de rest van de Delta, ook voor het hele ZLTO-gebied.

Wat is de oplossing/ideale situatie op dit onderwerp?

Veel agrariërs doen hun goede werk in stilte. Dat geldt ook voor zuinig watergebruik, voor water vasthouden, opslaan en bergen, voor goed bodembeheer zodat het watervasthoudend vermogen van de grond wordt vergroot. Met dit goede werk moeten we doorgaan. En samen kunnen we nog meer dan dat we nu al doen. Daarnaast moeten we nog beter laten zien en horen wat we nu al doen. Vooral naar beleidsmakers, politici en bestuurders. Het liefst op regionaal / lokaal niveau, dus op het boerenbedrijf. De gunfactor die veel individuele agrariërs hebben, is daarbij onze grootste kracht. Het doel van deze aanpak is dat watergebruik door onze sector een goed besteed gebruik is. De agrarische sector levert ook op dit vlak haar bijdrage aan een toekomstbestendige maatschappij.

Wat doet ZLTO?

Netwerk

We werken nu al veel samen met waterschappen en provincies. Maar daarnaast in voorkomende gevallen ook met drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en kennisinstituten en het Rijk. De hechte relatie met LTO Nederland en onze zusterorganisaties is daarbij van grote meerwaarde. Die meerwaarde geldt ook voor de door ZLTO benoemde waterschapsbestuurders in ons werkgebied.

Beleidsbeïnvloeding

Alleen maar door samenwerking kan beleidsbeïnvloeding plaats vinden. Het gaat om het kweken van begrip voor onze wensen en het tonen van meerwaarde van onze inzet. Immers: als de overheid (of maatschappelijke organisaties) agrariërs helpen, helpen ze ook zich zelf. Daardoor gaan verbetering van de positie van boer en tuinder samen gelijk op met de realisatie van maatschappelijke doelen. Vaak is die samenwerking ook nodig om geld beschikbaar te krijgen voor stimulering, kennisoverdracht of investeringen. In een deel van die projecten zijn we als ZLTO partner of uitvoerder. In dat laatste geval kunnen we een nog grotere invloed uitoefenen.

Belangenverdediging

De klassieke belangenverdediging is een wezenlijk onderdeel van belangenbehartiging. Als dat op ‘ambtelijk niveau’ niet lukt, gebeurt dat aan bestuurlijke vergadertafels, met brieven aan relevante overheden of organisaties of door in te spreken bij provincie of waterschap. Voor individuele vraagstukken kunnen leden een beroep doen op onze juristen, die daarbij gebruik maken van de relevante kennis van specialisten en bestuurders.

  • Wat heb jij als ondernemer nodig om water langer vast te houden en daardoor een bijdrage te leveren aan de zoetwatervoorraad?
  • Vind je het een mooie uitdaging om beleidsbeïnvloeders, politici of bestuurders van waterschap of provincie te ontvangen op jouw bedrijf om te laten zien wat je al doet aan goed bodem- en waterbeheer?
    Natuurlijk mag je dat ook samen met anderen doen: buren, ZLTO-afdeling, studieclub etc.

Laat het ons weten en discussieer mee op het ZLTO Ledenforum.

Doe mee aan de discussie