Header pagina algemeen

Zoektocht naar innovatieve stalsystemen

ZLTO gaat samen met FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland de zoektocht naar vernieuwing in stalsystemen stimuleren. Voor het toekomstperspectief van de veehouderij is het belangrijk dat we de emissies op de lange termijn verlagen.

Innovatieve stalsystemen

De laatste jaren hebben diverse bedrijven slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Innovaties ontwikkelen met andere partijen is daarvoor belangrijk. Daarom werken we in dit traject samen met andere partijen om nieuwe innovatieve stalsystemen op de markt te krijgen die ook in de praktijk toegepast kunnen worden. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

We doen dit in opdracht van de provincie Noord-Brabant, omdat de zoektocht naar innovatieve stalsystemen die uitstoot verminderen, het beste met andere partijen samen kan gebeuren. ZLTO werkt hieraan mee omdat we de ambitie hebben om over een aantal jaren een flinke bijdrage te kunnen leveren aan de reductie van emissie uit onze stallen. Dit past bij onze klimaat-ambitie uit onze strategie Boeren hebben een Oplossing.

Voor het toekomstperspectief van de veehouderij is het belangrijk dat we de emissies op de lange termijn verlagen.

Verbinden

Samen met VNO-NCW Brabant-Zeeland en FME gaan we ondernemingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar verbinden en stimuleren om samen aan de slag te gaan met de kansen en uitdagingen in de veehouderij. Ook gaan we in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te horen welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. In deze gesprekken betrekken we ook belangenorganisaties.

Dat er innovatieve stalsystemen worden ontwikkeld is niet alleen in het belang van de dieren en de veehouders, de omgeving, het milieu. Dit is zeer zeker ook in het belang voor de economische positie van bedrijven die producten en diensten leveren of verwerken in de gehele agro en foodketen.

Om de innovatieve stalsystemen ook daadwerkelijk te verwezenlijken vindt afstemming plaats met gemeenten waar de nieuwe stalconcepten of de aanpassing van bestaande stallen gerealiseerd moeten gaan worden.

De provincie Brabant heeft financiële regelingen beschikbaar in de vorm van leningen en aankomende subsidies om bedrijven en veehouders te ondersteunen bij het realiseren van vernieuwende stalconcepten.

De laatste berichten over dit project vind je hier.