IPM Glyfosaat: onderzoeken van haalbare en betaalbare alternatieven

Header website_0000s_0031_Algemeen landschap natuur

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming werkt ZLTO samen met andere regionale LTO's, LTO Nederland, kennispartners en praktijknetwerken aan een plan van aanpak voor vermindering van het gebruik van glyfosaat. Binnen dit project valt het verminderen van middelengebruik in grasland, groenbemesters en vanggewassen. Samen met partners zetten we in op ontwikkeling en gebruik van haalbare en betaalbare alternatieven.


Het gebruik van glyfosaat is maatschappelijk en politiek onderwerp van discussie. In het bijzonder de gele velden in het voorjaar zijn veel mensen een doorn in het oog. Boeren en tuinders zijn niet blind voor die kritiek en willen bovendien graag zelf verduurzamen. Om hen daarin te ondersteunen ontwikkelt LTO samen met partners een gezamenlijk plan van aanpak.

Delen van kennis en samen op zoek naar alternatieven

Veel agrariërs gebruiken glyfosaat voor het graslandbeheer en voor het versneld afdoden van groenbemesters en vanggewassen voorafgaand aan herinzaai of volgteelt. Als het gewas is afgestorven, kan het sneller opgenomen worden in/door de bodem en is het perceel gereed voor het hoofdgewas. Er zijn echter ook op allerlei verschillende plekken in het land initiatieven van ondernemers die zoeken naar alternatieven.

Het programma beoogt haalbare en betaalbare alternatieven voor het gebruik van glyfosaat in groenbemesters, vanggewassen en grasland in beeld te brengen. Boeren, tuinders en loonwerkers worden gestimuleerd om zelf met deze alternatieven aan de slag te gaan en hierover onderling hun ervaringen uit te wisselen. Waar nodig worden alternatieven doorontwikkeld of kenniskloven in kaart gebracht. Doel hiervan is vermindering van de afhankelijkheid van dit middel en verdere verduurzaming van de teelt van grasland, groenbemesters en vanggewassen.

We zijn al van start

Samen met boeren verspreid over heel Nederland en ons kennisnetwerk (onderzoekers, adviseurs en machinebouwers) ontwikkelden we factsheets waarin we haalbare en betaalbare alternatieven uitwerkten. Deze factsheets brengen in beeld welke stappen er genomen kunnen worden om het gebruik te verminderen. Daarmee bieden we praktische handvatten voor onze achterban.

Download de factsheets hiernaast.