Brabant Bemest Beter: Ontwikkeling van betere bemestingspraktijken

Brabant bemest beter

In dit project bekijken we hoe diverse dierlijke meststromen (bewerkt en onbewerkt) optimaal benut kunnen worden bij de teelt van gewassen in de volle grond. Wij geloven in de kracht van de praktijk en via deze weg kan kennis worden opgedaan en gedeeld. Daarnaast levert het een bijdrage aan het verdienmodel van de agrarische sector door met ondernemers te kijken welke mogelijkheden er zijn om circulariteit op het bedrijf te vergroten.


In het project worden door verschillende ondernemers verschillende meststoffen of toevoegmiddelen in de praktijk toegepast op gras, maïs of andere akkerbouw gewassen.

Deelnemen of meer informatie?

Heb je interesse om dit project verder te volgen of deel te nemen stuur dan een mail sturen naar info@zlto.nl

Waarom doet ZLTO mee aan dit project?

In Brabant willen we de landbouw zo circulair mogelijk maken. In het deelproject Bemestingspraktijken in regiogroepen willen we die opgave op de schaal van Brabant oppakken voor het deel van de kringloop waarin vee, mest, gewas en bodem een rol spelen. Het unieke van de aanpak binnen Brabant bemest beter ligt in de focus op bemesting als verbinding tussen enerzijds de productie van meststoffen uit dierlijke mest en anderzijds de teelt van gewassen waarvoor deze meststoffen essentieel zijn.

Meststoffen worden vaak nog teveel benaderd als afvalprobleem en te weinig als nuttige en zelfs essentiële producten voor gewasgroei, die bovendien bijdragen aan uitdagingen op het gebied van kringlopen, klimaatimpact, bodem- en waterkwaliteit en verdiencapaciteit van de agrarische sector. Door nieuwe bemestingspraktijken te ontwikkelen waarbij voor een groter deel van de behoefte aan nutriënten en organische stof gebruik kan worden gemaakt van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen (bijv. compost), kunnen oplossingen worden gecreëerd voor de genoemde transitie naar een meer circulaire landbouw.

Door het hergebruiken van verschillende reststromen op het boerenbedrijf kunnen we toewerken naar een circulaire landbouw. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te onderzoeken welke reststromen van verschillende andere instanties, zoals gemeenten en waterschappen, het boerenbedrijf kan benutten. Dit draagt bij aan de circulariteit waar we naar streven als samenleving in Brabant.