Optimaliseren Diergezondheid varkenshouderij

Varkenshouderij

Diergezondheid is een speerpunt in het bedrijfsmanagement van jouw varkenshouderij. ZLTO kan jou, samen met je dierenarts en voeradviseur, begeleiden in de optimalisatie van de diergezondheid in je bedrijf. Zo hebben we van 2019 tot 2022 in totaal 57 varkenshouders begeleid met een tweejarig coachingstraject.


Integrale aanpak

Je bedrijfssucces is afhankelijk van de voor jou juiste strategie op onder andere de thema’s personeel, huisvesting, stalsysteem, voer, diergeneesmiddelengebruik, hygiëne en bedrijfsmanagement.

Alles hangt met elkaar samen en kan elkaar versterken, maar soms ook tegenwerken. Daarom is het van belang bewust alle onderdelen mee te nemen in een integraal plan.

20181005 Varkens management.png

Welke varkenshouders deden mee?

57 varkenshouders hebben deelgenomen aan het coachingstraject. Vermeerderaars, opfokbedrijven en gesloten bedrijven hebben gewerkt aan het optimaliseren van hun bedrijfsmanagement vanuit het bedrijfsthema diergeneesmiddelengebruik. Met name bedrijven die volgens de nieuwe benchmarkwaarden voor het antibioticagebruik aan de hoge kant zitten (in rood) en moeite hebben dit verder te verlagen deden mee.
Deelnemen in het project is helaas niet meer mogelijk. Heb je toch interesse om deel te nemen aan een coachingstraject? Neem dan contact op met Antoon Sanders om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is er gedaan?

De deelnemers hadden een ondernemerscoach toegewezen gekregen, die hen gedurende een tweejarig coaching traject heeft begeleid. De coach bezocht een aantal keren het bedrijf en ging tijdens die bezoeken samen met de ondernemer, de dierenarts en voeradviseur om tafel om te komen tot een plan van aanpak om de diergezondheid te verbeteren/optimaliseren. Gedurende het traject werden verschillende gegevens gemonitord voor onderzoek. Onder andere de DDD en de antibiotica resistentieniveaus werden gemeten. Alles ging in vertrouwelijkheid en gegevens werden anoniem verwerkt.

Bekijk hier het filmpje met uitleg over het coachingstraject:

Resultaten tot nu toe?

Vanaf het eerste coaching gesprek zijn duidelijk verbeteringen en veranderingen zichtbaar in o.a. onderlinge communicatie, manier van werken, maar ook in gezondheid van de varkens en in het antibiotica gebruik worden stappen gezet. De aanpak wordt bijzonder goed ontvangen door de deelnemende bedrijven, als ook door de sector. Dit project en de positieve resultaten is mede aanleiding geweest om een vergelijkbare aanpak op te nemen in het kwaliteitssysteem van de varkenshouderij.

Op maandagmiddag 23 oktober willen wij de resultaten van dit onderzoek en een drietal andere onderzoeken  graag aan u presenteren. Vanaf 12:30 op de faculteit diergeneeskunde in de Colloquiumzaal paard van het Willem C. Schimmel gebouw, Yalelaan 14, Utrecht.

Aanmelden kan door gebruik te maken van het formulier in de aanmeldlink.

Wanneer?

De begeleiding van de ondernemerscoach duurde 2 jaar op de deelnemende bedrijven (een startbijeenkomst, ongeveer vier bedrijfsbezoeken en eventueel extra telefonische contacten). Het project is gestart in het voorjaar van 2019 en bedrijven konden instromen tot december 2020.

Wat kost het je als deelnemer?

Deelnemen in het project is helaas niet meer mogelijk. Heb je toch interesse om deel te nemen aan een coachingstraject? Neem dan contact op met Antoon Sanders om de mogelijkheden te bespreken.

Waarom een coachingstraject?

De sector werkt al een tiental jaren aan de verbetering en verlaging van het antibioticagebruik in de varkenssector. Dit heeft al geleid tot een reductie van ruim 70% sectorbreed sinds de monitoring in 2009. Echter zien we met name een groep bedrijven die structureel een hoog antibiotica gebruik heeft. Daarom heeft de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) een advies uitgebracht om de benchmarkwaardes aan te scherpen. Tevens wil het ministerie het antibioticagebruik in een aantal sectoren nog verder terugdringen. Om dit te doen hebben wij gepleit voor een individuele aanpak. De grote stappen zijn immers al gemaakt door het gros van de sector door onder andere verbetering in de bioveiligheid, stoppen met preventief antibioticagebruik, inzet van vaccinatie en een aantal andere belangrijke aanpassingen in het management. Omdat we zien dat de aanpak voor verdere reductie een echte individuele aanpak vraagt hebben wij vanuit ZLTO in samenwerking met de UU een aanpak opgezet om onder begeleiding van een ondernemerscoach integraal te kijken in samenwerking met de dierenarts en voeradviseur welke veranderingen op je bedrijf een stap zijn om de  diergezondheid verder te optimaliseren en daarmee het antibioticagebruik naar beneden te brengen. 

Wie gaat jou coachen?

Wij werken met ondernemerscoaches uit de sector. Zij zijn bekend bij een groot aantal ondernemers en hebben kennis van de varkenshouderij. Je kan contact opnemen via info@zlto.nl.

Financiers

Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, het LIB en de POV en wordt uitgevoerd door ZLTO, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en IRAS.

 

Logo-LIB.jpgZLTO_logo_RGB.pngUU.pngZonMW.png
POV logo-CMYK, logo met letters.jpg

Onderzoeksagenda Varkenshouderij

De projecten om het antibioticumgebruik te verminderen, zijn onderdeel van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. De POV heeft samen met ketenpartners deze onderzoeksagenda opgesteld. Onderzoek is van belang voor de concurrentiepositie van varkenshouders in Nederland. Met een krachtige onderzoeksagenda werkt de sector gestructureerd aan onderzoek dat de positie van varkenshouders in Nederland zal versterken.

Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit, intacte staarten en antibioticumgebruik, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd in de toekomst.

Voor meer informatie: POV Onderzoeksagenda varkenshouderij.