Veelgestelde vragen over de contributiefactuur 2024

Header website_0000s_0030_ZLTO Gebouw den bosch kantoor pand

De antwoorden op de vragen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Vragen over de contributiefactuur? Neem dan contact op met de ZLTO Informatielijn, mail dan naar info@zlto.nl of bel 073 217 33 33.


Opbouw factuur

 • Welke tarieven gelden er in 2024?

 • Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de factuur?

  • De voor de factuur benodigde bedrijfsgegevens zijn gebaseerd op de Gecombineerde Opgave 2023. Alle (Nederlandse) activiteiten, bedrijven en vestigingen dienen te worden opgegeven. Deze gegevens ontvangen we voor de meeste leden rechtstreeks van de RVO middels een machtiging. De overige leden hebben hun gegevens met de areaal opgave kunnen controleren en/of opgeven. Leden die ZLTO hebben gemachtigd om de gegevens bij RVO op te vragen ontvangen een korting van 3% op de areaalcontributie. Nog geen RVO machtiging afgegeven? Doe dat dan hier

   De arealen zijn omgerekend naar nge’s per sector en op basis van het sector-groottetarief wordt het bedrag per sector berekend. Is dit bedrag voor een sector lager dan 5 euro, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht.

 • Wat gebeurt er als ik het contributieplafond bereik?

  • De basiscontributie (inclusief Nieuwsvoorziening) en de sectorspecifieke contributie worden bij elkaar opgeteld (zonder de sectortoeslagen). Als dit bedrag boven de € 3.000 uitkomt, dan is het contributieplafond van toepassing, uitgezonderd glastuinbouw >5.000 m2. Voor deze sector gelden de afspraken met Glastuinbouw Nederland. Bij meerdere vestigingen worden de arealen bij elkaar opgeteld. Bij het bereiken van de maximale bedrijfscontributie wordt alles boven dat bedrag weer van de rekening afgetrokken (“aftopping”).

   Niet alle contributieposten tellen mee voor het contributieplafond. Deze zijn in het tarievenoverzicht gerangschikt onder de kop 'Sectortoeslagen' en onder de kop 'extra Nieuwe Oogst'.

 • Waarom zijn er sectortoeslagen?

  • De vakgroepen en sectororganisaties hebben geoordeeld dat bepaalde activiteiten in het belang van de sector voortgang moeten vinden. In verband met de opheffing van de Productschappen dreigden deze te verdwijnen. In de akkerbouw wordt een bijdrage gevraagd voor werking van Beurs Goes voor inzicht in prijsvorming voor akkerbouwgewassen. Ook wordt hier een bedrag in rekening gebracht voor de basisfinanciering van de Bedrijfsorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw). In de vollegrondstuinbouw wordt een bijdrage gevraagd voor innovatie en kennisprojecten. In de sectoren vollegrondstuinbouw en bomen, planten en zomerbloemen wordt een bijdrage gevraagd voor de CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket). Deze doelbijdrage wordt besteed aan het beschikbaar houden van een voldoende effectief gewasbeschermingsmiddelenpakket, bijvoorbeeld door inzet op toelating voor kleine teelten.

   Met betrekking tot glastuinbouw zijn afspraken gemaakt met de vereniging Glastuinbouw Nederland. Leden met meer dan 5.000 m2 glastuinbouw zijn tevens lid van Glastuinbouw Nederland en voor hen is de contributieregeling van Glastuinbouw Nederland van toepassing. Hierover zijn zij eerder geïnformeerd. Tot en met 5.000 m2 glastuinbouw is de oorspronkelijke contributieregeling van ZLTO van toepassing.

 • Hoe kan ik mijn gewassen en veestapel omrekenen naar Nederlandse Grootte Eenheden?

  • Wageningen Economic Research heeft de omrekenfactoren van oppervlaktes gewassen en aantallen dieren naar Nederlandse Grootte Eenheden (nge) speciaal voor LTO berekend. De nge wordt niet meer gebruikt in de statistieken, maar is nog steeds de meest geschikte wegingsfactor om in de verschillende sectoren de gewassen en dierhouderij met elkaar te vergelijken. Op de factuur vindt u een specificatie van nge’s per sector. Indien u dat wenst, ontvangt u een overzicht van de arealen en de nge’s. Neem daarvoor s.v.p. contact op met de ZLTO Informatielijn.

 • Welke gewassen behoren tot welke sector?

  • De indeling van diersoorten en dierlijke sectoren is de laatste jaren niet meer gewijzigd en spreekt voor zich. De indeling van gewassen is wel gewijzigd. In 2019 is de teelt van aardbeien onder glas al ingedeeld onder glastuinbouw en in 2020 is fruitteelt onder glas eveneens onder glastuinbouw gebracht. Verder is in 2020 de sector Bomen en vaste planten uitgebreid tot Bomen, vaste planten en zomerbloemen. Dit betekent dat zonnebloemen, bloemzaden, droogbloemen, snijgroen en overige bloemkwekerij vollegrond ingedeeld zijn bij Bomen, vaste planten en zomerbloemen.

 • Ik heb meer dan één bedrijf. Hoe wordt de contributie berekend?

  • Als van u meerdere bedrijven bij ons bekend zijn, staan alle bedrijven verzameld op één contributiefactuur. De sectorspecifieke contributie is per bedrijf berekend. De overige posten worden maar één keer in rekening gebracht. Voor het bereiken van het contributieplafond wordt gekeken naar de activiteiten van al uw bedrijven gezamenlijk.

 • Hoe ziet de factuur voor een varkenshouder eruit door de samenwerking ZLTO/POV?

  • In het voorjaar van 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend door o.a. ZLTO en POV waar afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling en de bijbehorende contributies. Elke varkenshouder, of diegene nu lid is van ZLTO, POV of van allebei, betaalt dezelfde contributie. De contributiedelen worden onderling uitgewisseld door ZLTO en POV.

   Op de factuur vindt u boven het subtotaal de contributiedelen die naar ZLTO/LTO gaan: de basiscontributie, de ledenbijdrage varkenshouderij (0,95 euro per nge) en eventuele andere sectoren. Ook de afdelingscontributie staat hier vermeld. Onder het subtotaal vindt u de contributiedelen die ZLTO afdraagt aan de POV voor de sectorbelangenbehartiging (4,50 euro per nge en de sectorpromotie (0,68 euro per nge). De maximale contributie is aangepast tot 3.000 euro.

Tarieven

 • Zijn de tarieven ten opzichte van vorig jaar veel veranderd?

  • De netto basiscontributie is verhoogd met 20 euro en de sector-groottetarieven zijn geïndexeerd met 6%. Vanaf 2019 wordt via een korting op de contributiefactuur inzichtelijk gemaakt voor de leden dat er historisch vermogen in de vereniging wordt gestoken. In 2024 komt de basiscontributie daarmee op € 752,50 en wordt daarop € 365,50 in mindering gebracht als korting historisch vermogen. De netto basiscontributie voor bedrijfsleden komt daarmee in 2024 inclusief Nieuwsvoorziening uit op € 387,00.

   Sinds 2021 staat de belangenbehartiging voor het eerst zonder btw op de factuur. Op basis van nieuwe afspraken met de Belastingdienst berekenen wij alleen nog maar btw over optionele abonnementen op Nieuwsvoorziening.

   De tarieven voor glastuinbouw zijn vastgesteld in overleg met Glastuinbouw Nederland. Deze zijn gebaseerd op het aantal m2 glas (vanaf 5.000 m2). Boven 10.000 m2 komt hier nog een Hectareheffing Glastuinbouw bij (volgens de contributiestaffel). Ten opzichte van 2023 zijn de tarieven glastuinbouw met 10% verhoogd.

   In overleg met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is met ingang van 2019 een kortingsregeling ingevoerd voor ZLTO-leden die tevens lid zijn van de NFO. Fruittelers betalen een reguliere contributie van € 2,49 per nge en dubbelleden krijgen over de fruitteelt-arealen een korting van € 0,50 per nge.

 • Worden alle tarieven door ZLTO vastgesteld?

  • Bestuur en algemene vergadering van ZLTO zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven. Voor bepaalde sectoren komen de tarieven in overleg met andere organisaties tot stand. Voor het vaststellen van enkele sectortarieven heeft de algemene vergadering het ZLTO-bestuur gemandateerd, deze zijn later vastgesteld.

   De hoogte van de afdelingscontributie wordt vastgesteld in de afdeling.        

 • Wat zijn de achtergronden van de overige sectortarieven?

  • De contributie van ZLTO is gerelateerd aan de omvang van het bedrijf. Een deel van de agrarische activiteiten worden niet uitgedrukt in nge’s. Hiervoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht afhankelijk van de bijdrage aan de omzet van het bedrijf. Als grondslag voor de contributieheffing wordt uitgegaan van het aandeel dat de verbrede landbouw uitmaakt van het inkomen, dit sluit aan bij de opgave in de meitelling. Er zijn drie categorieën, te weten minder dan 10%, 10 tot 50% en meer dan 50%. Voor energieproductie en –besparing, niet-agrarisch loonwerk voor derden, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, aquacultuur en imkers wordt geen verbredingscontributie gerekend.

   Op het gebied van de zorglandbouw heeft ZLTO een nauwe samenwerking met de Federatie Landbouw en Zorg Nederland. Deze organisatie draagt de zorg voor de bedrijfsvoering ten behoeve van kwaliteit, website, nieuwsbrief, klachtenregeling e.d. Leden met een zorgboerderij die zijn aangesloten bij de Federatie ontvangen hiervoor rechtstreeks een factuur van deze organisatie.

   Biologische bedrijven: alle ZLTO-leden die staan geregistreerd bij SKAL krijgen de ‘toeslag biologische bedrijven’ in rekening gebracht. ZLTO draagt deze toeslag af aan het Biohuis. In samenwerking met LTO is het Biohuis de landelijke belangenbehartiger voor de biologische sector.

 • Er staan bepaalde posten niet op de factuur. Hoe zit dat?

  • Snijmaïs en grasland behoren tot het zogenaamde ‘ruwvoer’. In de nge-waarde van graasdieren (koeien, schapen, geiten en paarden) is een zekere mate van ruwvoerproductie al meegenomen.

   Daarnaast zijn posten beneden de 5 euro niet meer meegenomen in de contributieberekening. Heeft u heel weinig activiteiten in een bepaalde sector, dan worden deze voor de berekening van de contributie dus niet meegenomen.

Abonnementen

 • Ik wil geen Nieuwe Oogst meer. Kan dat?

  • Nieuwe Oogst is het verenigingsblad van ZLTO. Nieuwsvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Alle hoofdverantwoordelijke bedrijfsleden hebben één verplicht abonnement, opgenomen in de basiscontributie. Deze kan dus niet worden opgezegd. Medeverantwoordelijke leden en buitengewone leden (ex-bedrijfsleden, agribusinessleden en sympathisanten) kunnen ook facultatief een abonnement nieuwsvoorziening nemen. Wilt u uw facultatieve abonnement opzeggen, dan kunt u dat bij de ZLTO Informatielijn of ledenzaken@zlto.nl kenbaar maken.

 • Een medeverantwoordelijk lid wil ook een abonnement op Nieuwe Oogst. Kan dat?

  • Ja. Het is mogelijk om als bedrijf meerdere abonnementen te hebben, en deze te laten bezorgen op evenzoveel verschillende adressen van medeverantwoordelijke leden. De kosten hiervan worden verrekend via de contributiefactuur van het bedrijfshoofd.

 • Krijg ik nog De Kalverhouder en vaktechniek kalverhouderij?

  • De Kalverhouder is het verenigingsblad van de Vereniging van Vleeskalverhouders (VVK). In het verleden is overeengekomen dat alle ZLTO-leden met vleeskalveren een abonnement op De Kalverhouder krijgen, waarvoor via de contributiefactuur van de ZLTO werd betaald. De VVK organiseert tevens vaktechnische bijeenkomsten. Met ingang van 2021 brengt de VVK dit zelf in rekening en staan deze posten niet meer op de ZLTO-contributiefactuur.

Wijzigen van de factuur

 • Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn contributiefactuur?

  • U kunt tijdens kantooruren bellen met de ZLTO Informatielijn, op nummer 073 217 33 33. De medewerkers van de informatielijn weten alles over de contributieregeling. Mailen kan ook, via ledenzaken@zlto.nl

 • De bedragen op de factuur zijn niet goed. Kan dat nog gewijzigd worden?

  • Samen met de medewerker van de ZLTO Informatielijn kan worden bekeken of bedragen inderdaad niet goed zijn berekend. Het is mogelijk dat u meer activiteiten heeft dan vermeld staan op de contributiefactuur. Als de sectorcontributie lager is dan 5 euro, dan wordt deze niet berekend op de factuur.

   Om diverse redenen is het van belang dat wij beschikken over de juiste gegevens over de aard en de omvang van de agrarische activiteiten van onze leden. In de eerste plaats kunnen wij de leden gericht informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten met betrekking tot de sectoren waarin men actief is. In de tweede plaats zijn de gegevens van belang bij het bepalen van de representativiteit van onze organisatie. Tenslotte gebruiken wij deze gegevens voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden.

   Het lidmaatschap van ZLTO heeft nadrukkelijk betrekking op de totale omvang van de ondernemingen in de groene ruimte die het lid drijft en/of doet drijven (statuten art. 9). Dit kunnen afzonderlijke unieke bedrijfsnummers (UBN’s) zijn waarvoor een aparte machtiging kan worden afgegeven, maar ook vennootschappen of andere rechtspersonen waarvoor u (mede)verantwoordelijkheid draagt.

   Het is ook mogelijk dat er teveel op de contributiefactuur staat. Bedenk hierbij dat wordt uitgegaan van de situatie op 1 mei 2023. Indien u naar uw mening onterechte posten op de contributiefactuur aantreft, kunt u dit bespreken met de Informatielijn. Bij twijfel wordt advies gevraagd van de plaatselijke ZLTO-afdeling. Indien wijzigingen leiden tot substantiële aanpassing van de te betalen contributie (meer dan 25 euro) wordt de wijziging verwerkt tot een nieuwe factuur. De oude factuur vervalt dan en eventueel reeds betaalde contributie wordt terugbetaald.

 • De tenaamstelling van de factuur is niet goed. Kan dat nog gewijzigd worden?

  • De contributiefactuur voor het bedrijfslidmaatschap is op naam van het bij ons bekende bedrijf gesteld. Als de tenaamstelling van het bedrijf niet correct is, dan kunt u dat laten aanpassen.

 • Mijn bedrijf is beëindigd. Moet ik nu toch de hele contributie betalen?

  • Aan de hand van de datum van bedrijfsbeëindiging wordt in onderling overleg bepaald hoe we met de contributie omgaan. In de meeste gevallen wordt de plaatselijke afdeling om advies gevraagd bij de beoordeling of daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsbeëindiging.

 • Het bedrijfshoofd is onlangs overleden. Wat gebeurt er nu met de contributiefactuur?

  • Bij overlijden wordt in onderling overleg met een van de nabestaanden bepaald hoe we met de contributie omgaan. Indien gewenst gaat het lidmaatschap (tijdelijk) over op de erven van het overleden lid. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap in verband met overlijden is uiteraard ook mogelijk.

Betaling van de factuur

 • Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?

  • Bij betalingsproblemen verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met de ZLTO Informatielijn. Als u de factuur binnen de gestelde betalingstermijn niet of niet volledig betaalt, zullen wij u een betalingsherinnering verzenden. Volhardt u uiteindelijk in niet-betalen, dan schakelen wij in overleg met de plaatselijke afdeling een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder in, om namens ons én de plaatselijke afdeling tot inning van de factuur te komen. Incassokosten en de wettelijke rente op de vordering zijn dan voor uw rekening.

 • Mijn factuur is via automatische incasso betaald, maar dat wil ik terugdraaien. Kan dat?

  • Ja. U kunt uw bank opdracht geven de betaling terug te draaien (‘storneren’). De termijn hiervoor is in de meeste gevallen 8 weken. Overigens versturen wij de incasso-opdrachten ongeveer vier weken na het verzenden van de contributiefacturen.

 • Ik wil alsnog automatisch betalen en dus korting op de factuur krijgen. Kan dat?

  • Voor de contributiefactuur 2023 is dat niet meer mogelijk. Wel kunt u een machtiging voor automatische incasso van de contributie afgeven via de volgende link: Automatische incasso contributie (zlto.nl). Deze automatisch incasso van de contributiefactuur en de bijhorende korting geldt dan vanaf het volgend jaar. Dit geldt ook bij machtiging van ZLTO voor het opvragen van de areaalgegevens bij RVO. Via de volgende link kunt u eenvoudig deze machtiging regelen: Machtiging RVO (zlto.nl)

 • Ik kan de factuur niet betalen omdat ik geen geld heb. Wat nu?

  • In dit geval adviseren wij u zeker contact op te nemen met de ZLTO Informatielijn. Onze medewerkers zullen dan kijken of er een betalingsregeling mogelijk is.

 • Ik ben ontevreden over ZLTO en wil mijn lidmaatschap opzeggen. Hoe moet ik dat doen?

  • Opzegging van het lidmaatschap is natuurlijk mogelijk. Het is zaak om dit schriftelijk (per brief of e-mail) te doen, en wij verzoeken u vriendelijk om de reden(en) te vermelden. De opzegging moet minimaal 4 weken voor het einde van het jaar binnen zijn en gaat in per 1 januari van het volgende jaar, dus 1 januari 2024. U bent nog het hele jaar lid en dient dus ook de contributiefactuur 2023 volledig te betalen.

 • Ik wil een bepaalde post op mijn factuur niet betalen. Kan dat?

  • Er van uit gaande dat de post op uw factuur daar met recht op staat, moet u deze volledig betalen. De uitsplitsing op de factuur dient om maximale transparantie te geven over de grondslag waarop de factuur is gebaseerd. De contributie is gebaseerd op de arealen van 1 mei 2023. Staan er posten naar uw mening niet terecht op, dan kunt u binnen tien dagen na ontvangst van de factuur contact opnemen met de ZLTO-Informatielijn. Samen met de medewerkers van de Informatielijn wordt bekeken of de arealen kloppen en bedragen inderdaad niet goed zijn berekend. Bij twijfel wordt advies gevraagd van de plaatselijke ZLTO-afdeling. Alleen als wijzigingen leiden tot substantiële aanpassing van de te betalen contributie (meer dan 25 euro verschil) wordt de wijziging verwerkt tot een nieuwe factuur. Eventueel reeds betaalde contributie wordt terugbetaald.

 • Ik zeg met onmiddellijke ingang mijn lidmaatschap op en betaal de factuur niet. Kan dat?

  • Nee. Het lidmaatschap van ZLTO kan door een lid uitsluitend per einde van elk kalenderjaar worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van vier weken. Zegt u in de loop van het jaar uw lidmaatschap op, dan bent u dus nog het hele jaar lid en bent u verplicht de contributiefactuur in zijn geheel te voldoen.