Lid worden!
Header algmeen_landschap2

Carbon footprint

De impact van (agrarische) activiteiten op het milieu en klimaat kan worden uitgedrukt met de carbon footprint, oftewel de CO2-voetafdruk.

Carbon Footprint

Als boer en tuinder draag je met agrarische activiteiten bij aan de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door bemesting (organische en kunstmeststoffen), het houden van dieren (onder andere methaanemissie veehouderij) en energieverbruik door bewaring van producten.

Aan de andere kant zijn de agrarische bedrijven in staat hun uitstoot te verminderen bijvoorbeeld door het vastleggen van CO2 (koolstof) in de bodem en het opwekken van duurzame energie: biomassa, wind, zon.

Broeikasgassen in de agrarische sector

De laatste jaren is het besef gegroeid dat de landbouw mede verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, door de bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. In totaal is de Nederlandse landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.
Vervuilende broeikasgassen in de agrarische sector zijn:

  • CO2, door de verbranding van fossiele brandstoffen voor energie,
  • methaan, door pensfermentatie van de koe en mestopslag,
  • lachgas, door bodembewerking, bemesting en mestopslag.

Voor een goede vergelijking wordt de impact van deze broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Samen met ketenpartijen verkennen we op welke manier we de carbon footprint van producten kunnen berekenen en inzichtelijk kunnen maken.

Er is meer en meer behoefte aan inzicht in de carbon footprint van land- en tuinbouwbedrijven. Samen met ketenpartijen verkennen we op welke manier we de carbon footprint van producten kunnen berekenen en inzichtelijk kunnen maken. Met het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatscans krijg je meer inzicht in de uitstoot en vastlegging van CO2 binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Hieruit wordt duidelijk aan welke knoppen je kunt draaien binnen het eigen bedrijf om klimaatverantwoorder te produceren.

Wanneer je aan de slag wilt  met het berekenen van de footprint van een product of het bedrijf raden we de Cool Farm Tool aan. Via deze website kun je zelf (gratis) een berekening uitvoeren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjon Krol. 

Het Parijsakkoord en CO2-doelstellingen

In het Parijsakkoord zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd wat betreft CO2-reductie. Deze doelstellingen worden langzaam maar zeker door vertaald in ons nationale beleid. Niet alleen bij de overheid, maar ook in de markt en maatschappij klinkt de belangstelling voor een klimaatverantwoorde productie door. Ketenpartijen vragen in toenemende mate aandacht voor de carbon footprint van producten, en de consument is zich steeds bewuster van klimaatverandering.

ZLTO werkt aan:

  • Een praktische implementatie van het nationaal klimaatakkoord. We zitten aan tafel bij het Ministerie EZ&K en LNV om maatregelen te bespreken,
  • Het vergroten van de bewustwording bij haar leden over de footprint van voedsel- en voerproductie. Dit doen we door onder andere footprint berekeningen uit te voeren op bedrijfs- en productniveau,
  • Een gezamenlijke afstemming binnen agri&food-ketens. Dit doen we door met ketenpartijen te werken aan het inzichtelijk maken van de footprint van producten;
  • Het versterken van de positie van boeren en tuinders bij (lokale) overheden. Hier laten we zien dat de sector een bijdrage kan leveren aan de realisatie van regionale klimaatdoelstellingen.

Klimaat