Brandveiligheid

Hoe beperk je het risico op een stalbrand? Stalbranden zijn een drama voor jou als ondernemer, voor het bedrijf en bovenal voor de dieren in de stal. De meeste stalbranden worden veroorzaakt door problemen met elektriciteit.

Actieplan brandveilige stallen

Op deze pagina lees je wat we vanuit (Z)LTO doen op het gebied van brandveiligheid in veestallen en waar onze prioriteiten liggen.

Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022

De Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) publiceerden in nauwe samenwerking met het Rijk, een nieuw Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen. Met het nieuwe actieplan komt de focus meer op bestaande stallen te liggen. Dit omwille van de veiligheid voor de dieren, de veehouders en de omwonenden.

Periodiek keuren
Een van nieuwe acties in het Actieplan Brandveiligere veestallen 2018-2022 is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van de brand is. Aan deze maatregel is al uitvoering gegeven via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd.

Eerdere acties
Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012-2016. In deze periode zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, is het bewustzijn bij veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd. De inspanningen van afgelopen jaren hebben nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren.

In 2019 gaan we ons vooral inzetten op de volgende punten:

  • Eerdere signalering van brand/bijna brand, denk hierbij aan technische snufjes die bij een bepaalde verandering (bijvoorbeerd snelle temperatuurverhoging in een ruimte of afwijkende waarden op het gebied van ventilatie) een melding maken naar mobiele telefoon.
  • Ongediertebestrijding: hoe kan dit beter geborgd worden op het gebied van brandveiligheid?
  • Elektrakeuring, denk aan de agro elektrakeuring, NEN en NTA keuringen voor veehouderijen.
  • Bewustwording, communicatie en preventie zijn sleutelwoorden; een brand die niet ontstaat hoeft niet geblust te worden. 

Checklist brandveiligheid

Vul de checklist in en wordt bewust van de mogelijk belangrijkste oorzaken en brandgevaarlijke situaties op jouw bedrijf. Na het invullen van de checklist ontvang je per e-mail nuttige tips om kwetsbare punten binnen jouw bedrijf te verbeteren.

Vul de checklist in

Koppelstuk brandweerVoorbeeld koppelstuk. LET OP! Dit is in iedere regio anders

Ik heb een waterput, hoe zorg ik ervoor dat de brandweer daar gebruik van kan maken?

Het komt helaas nog wel eens voor, er is een waterput op het bedrijf of in de omgeving aanwezig en tijdens een brand heeft de brandweer niet de juiste koppeling bij of jij heb niet de juiste koppeling die op de brandweerwagen past. Een ramp!
In elke brandweerregio is de situatie anders. Bluswatervoorzieningen zijn overal verschillend.

Advies: stem dit vooraf af met de lokale brandweer/veiligheidsregio. Heeft de brandweer zelf zo’n koppeling of moet je zelf daarvoor zorgen?  

Denk bij het hebben van een waterput er ook aan dat deze met enige regelmaat wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van water en of er nog water uit te onttrekken is (is er nog voldoende druk?). Denk ook aan een filter om het doorlaten van grof vuil, om eventuele verstoppingen te voorkomen.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden gebruik je om aan te geven welke (brand)risico’s zijn verbonden aan de werkzaamheden en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. Bijvoorbeeld bij dakdekkerswerkzaamheden of werkzaamheden aan elektra. Het formulier laten invullen door de uitvoerder van de werkzaamheden. Zo weet je zeker dat je de verantwoordelijkheid goed geregeld hebt! Meer informatie lees je hier

Zonnepanelen en brand

Het hebben van zonnepanelen op een stal zijn niet geheel zonder risico. Let er bij het plaatsen op dat zonnepanelen nadat ze zijn gelegd er een onafhankelijke instantie de aanleg keurt. Meer elektra in de stal (door zonnepanelen) kan een groter risico zijn, maar dit hoeft echter niet zo te zijn. Indien het dak van zonnepanelen in brand staat kan er niet zonder meer geblust worden, er blijft vaak stroom op de panelen staan en de brandweer houdt hier afstand van.

Check daarom geregeld door middel van thermografisch onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de agro elektrakeuring) om te zien of er ergens gevaarlijke plekken zijn die heet worden.  

Bijeenkomst over stalbranden organiseren?

Wat betekent veiligheid voor mij? Hoe kan ik een (stal)brand voorkomen? Wat is daarvoor nodig? Wie is wanneer aansprakelijk?
Vanuit het Actieplan Stalbranden kan een avondvullende bijeenkomst gratis worden aangeboden.
Neem voor meer informatie contact op met Jacomien den Boer via jacomien.de.boer@zlto.nl of 06 - 505 284 85.