ZLTO teleurgesteld over rapport groen gas

zlto---klimaat--14
Gerben van den Broek - Nieuwe Oogst

Gemeente Deurne heeft onlangs de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de rol van mestvergisting als alternatieve energiebron voor een duurzamer Deurne.


 

Uit de resultaten van dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, komt onder meer naar voren dat ‘groen gas voor de lokale warmtetransitie weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben’. Volgens de onderzoekers is er sprake van grote concurrentiedruk vanuit andere sectoren, waardoor groen gas uit mestvergisting voor inwoners onbetaalbaar wordt.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskstudy, interviews met stakeholders, een deelstudie door ZLTO en een enquête onder inwoners. Daarbij is gekeken naar verschillende deelonderwerpen, zoals kansen voor de warmtetransitie, kansen voor de lokale economie, positieve en negatieve consequenties voor de omgeving, bijdrage aan milieu- en klimaatdoelen en juridische zaken.

Volgens de onderzoekers is grootschalige mestvergisting voor grote agrarische bedrijven financieel aantrekkelijk, maar staat dit op gespannen voet met de landbouwtransitie en kan dit mogelijk verdere intensivering in de hand werken. Grootschalige covergisting, waarin ook andere producten dan mest worden vergist, wordt gezien als problematisch en kan mogelijk negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden.

Monomestvergisting binnen een coöperatie van agrarisch ondernemers met verschillende omvang is volgens de onderzoekers wel een mogelijke relevante optie.

Voorzitter Mario Berkers van ZLTO De Peel is vooral teleurgesteld over de wijze van communiceren door gemeente Deurne. ‘ZLTO heeft veel tijd en energie in dit proces gestopt vanuit de overtuiging dat er veel maatschappelijke koppelkansen zijn. Verder zien wij volop mogelijkheden om dit samen met de gemeente voortvarend op te pakken, in het belang van de Deurnese samenleving. Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft bovendien ook een bijmengverplichting voor 20 procent groen gas aangekondigd’, zegt hij.

‘Dit rapport is sterk vanuit een eenzijdige negatieve visie op de veehouderij geschreven. Een aantal conclusies en opmerkingen doet geen recht aan de onderzoeksvragen die er in lijn van de opdracht lagen. Wij denken dat er juist veel mogelijk is vanuit het oogpunt van de gewenste landbouwtransitie (emissiereductie, kringlopen sluiten, verdienmodel om te kunnen verduurzamen en extensiveren), energie- en warmtetransitie en gebiedsgerichte opgaven. Deze kansen stonden ook in het koersdocument dat eerder door gemeente Deurne is omarmd’, licht Berkers toe.

Route voorwaarts

‘Samen met andere ondernemers uit de Peel zien wij zeker kansen in monomestvergisting als alternatieve energiebron voor een duurzamer Deurne. We gaan daarom graag in op de uitnodiging van de gemeente om het rapport inhoudelijk te bespreken en gezamenlijk de route voorwaarts te bepalen.’

Gemeente Deurne wil voor de lokale warmtetransitie nu op zoek naar een betaalbaar aardgasvrij alternatief voor haar inwoners. Daarnaast spelen volgens de gemeente landelijk en provinciaal beleid een cruciale rol.