Lobby maandoverzicht: dierwelzijn, natuurdoelen en ruimtelijke ordening

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand maart 2024.


Pijn over natuurdoelen eerlijk verdelen

De stikstofbijdrage van honden in het Ulvenhoutse Bos is ongeveer tien keer groter dan die van boeren in een straal van drie kilometer rondom het bos. Dit blijkt uit het onderzoek van Bureau Buiten naar de effecten van de recreatie op het Ulvenhoutse Bos. ZLTO is blij met het onderzoek naar de effecten van recreatie op het Ulvenhoutse Bos. Bronmaatregelen als aanpak van loslopende honden en minder verkeer op de A58 leveren volgens ons in dit gebied meer op dan lokale maatregelen in de veehouderij. We roepen de provincie dan ook op om dit nader te onderzoeken.

Bijeenkomst met Waterschap De Dommel

Op donderdagavond 14 maart organiseerde vijf ZLTO-afdelingen uit de Kempen een bijeenkomst met Waterschap De Dommel. Op deze bijeenkomst deelde het waterschap haar kijk op de ‘watertransitie’. ZLTO gaf daar een reactie op en kwam met een eigen toekomstbeeld. We gaven een aantal concrete punten die in het beleid moeten worden meegenomen. Zo pleitten we voor voldoende ruimte voor maatwerk. Daarnaast benadrukten we dat de inspanning van ondernemers op het gebied van biodiversiteit, waterconservering en bodembeheer beloond moeten worden. Denk aan ruimte voor beregening, minder beperkingen of een lagere waterschapsheffing.

Pleidooi dierwelzijn Noord-Brabant

Beleidsspecialist Eva Litjens van ZLTO heeft ingesproken tijdens een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 22 maart. De bijeenkomst ging over diergezondheid en dierwelzijn. Eva Litjens maakte duidelijk wat ondernemers allemaal al doen om dierwelzijn te bevorderen en welke maatregelen nog mogelijk zijn. Daarbij wees zij ook op het feit dat de overheid verduurzaming soms in de weg zit. Ze wees naar een gezamenlijke lobby van ZLTO en de Dierenbescherming om alle bestaande pluimveehouderijen minimaal het keurmerk Beter Leven, Eén Ster te kunnen geven. Dit is door talmend overheidsbeleid nog altijd niet mogelijk.

NOVEX de Peel

ZLTO heeft samen met de LLTB, POV en Leefbaar Peelland een reactie gegeven op de visie Novex de Peel. Deze is naar gemeenten, waterschappen en de provincie gestuurd.

De visie Novex de Peel is door een beperkt aantal bestuurders en een extern bureau opgesteld. Onze kritiek is dat deze visie is opgesteld zonder in gesprek te gaan met belanghebbenden, zoals inwoners of agrariërs. De visie is tot nu toe niet besproken in gemeenteraden en in het algemeen bestuur van de waterschappen.

Inhoudelijk is er nogal wat op de visie aan te merken. Er wordt nauwelijks erkend dat de landbouw een belangrijke rol heeft in het gebied, ook in de toekomst. De natuurambities van de visie sluiten bovendien niet aan bij de beschikbare financiële middelen.

Herbegrenzing van het Natuurnetwerk

Voor tweeduizend hectare grond die deel is van de Brabantse plannen voor een 'Natuurnetwerk', is geen geld beschikbaar om die daadwerkelijk te ontwikkelen. De provincie gaat het Natuurnetwerk daarom met tweeduizend hectare verkleinen. ZLTO heeft daar jarenlang op aangedrongen. Nu blijkt dat deze gronden toch een aparte status krijgen. De provincie hoopt dat er in de toekomst middelen vrij komen om deze natuur alsnog te realiseren. ZLTO is tegen dit besluit. Nu hebben de gronden wel een planologische bescherming maar zijn er geen middelen als agrariërs de gronden willen verkopen.

De provincie gaat extra middelen krijgen vanuit Rijk voor het Brabants Programma Landelijk gebied. ZLTO vindt dat boeren die gronden in deze gebieden hebben en hun bedrijf willen verduurzamen door meer extensief en/of natuurinclusief te worden, in aanmerking moeten komen voor deze middelen. Via de Omgevingsverordening wordt over een paar maanden geregeld welke hectares buiten het Natuur Netwerk komen. Binnenkort wordt bekendgemaakt om welke hectares het gaat.

Lobby tegen gebiedsvisie Tilburg - Oisterwijk

ZLTO kan zich niet vinden in de visie van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk op de ontwikkeling van het buitengebied tussen beide gemeenten. ZLTO en de lokale ZLTO Hart van Brabant vrezen dat veel vruchtbare landbouwgrond ten koste gaat van natuurontwikkeling. Volgens ZLTO kunnen innovatieve land- en tuinbouw en natuurontwikkeling en – beheer prima hand in hand gaan. Daarnaast steekt het ZLTO dat agrariërs amper zijn geraadpleegd over de ontwikkeling van ‘hun’ gebied. 

Mede door de lobby van ZLTO hebben beide gemeenteraden besloten het debat over de visie Oostflank een maand uit te stellen. Pieter van Geel, onder andere oud-staatssecretaris Ruitelijke Ordening, is aangewezen als ‘gespreksleider’. Inmiddels heeft er al een bijeenkomst plaatsgevonden, maar het gesprek loopt nog.