Zoetzout kartering Zeeland

Op welke diepte zit het zoete grondwater? En hoe dik is de zoetwaterlens? Zijn er mogelijkheden om de zoetwaterhoeveelheid in de ondergrond te vergroten? En wat zijn de effecten van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel op de omvang van de vaak dunne regenwaterlenzen?

De zoet-zoutkartering die in 2014 en 2015 per helicopter heeft plaats gevonden moet daar antwoord op geven. De eerste resultaten zijn dinsdag 24 januari 2017 gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.

Het onderzoek vond plaats in het kader van FRESHEM (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnectic survey). Opdrachtgevers zijn de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, ZLTO, Evides, het Rijk (Deltafonds), de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Zeeuwse gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deltares, TNO en BGR.

Waarom is het belangrijk om te weten waar zoet en waar zout water zit?
In gebieden met zout grondwater zijn de mogelijkheden voor landbouw beperkt. Hier groeien vooral de traditionele gewassen als graan, bieten en aardappelen, die niet beregend hoeven te worden. Als boeren weten waar het zoet water zit, of waar dit geïnfiltreerd en beregend kan worden uit zoet grondwater, kunnen zij deze percelen ook gebruiken voor intensieve akkerbouw, grove tuinbouw en fruitteelt. Dat zijn economisch gezien meer aantrekkelijke gewassen om te verbouwen.

Waarom steunt ZLTO dit onderzoek?
'We willen onze leden waardevolle informatie bieden om weloverwogen keuzes te maken voor het verruimen van hun bedrijfsvoering', zegt waterspecialist Johan Elshof. 'Het geeft de boeren een goede indicatie waar zoet water zit. Verder laten de kaarten zien of het zin heeft om op een locatie een waterput te slaan voor het opslaan en onttrekken van zoet water voor hun gewassen. Als ZLTO vinden we het belangrijk dat boeren deze informatie tot hun beschikking hebben. Vervolgens is het aan de boeren zelf om te bepalen wat ze ermee gaan doen op hun bedrijf.'

 

Meer informatie