Belangenbehartiging

BELANGENBEHARTIGING:

En last but not least: Waar belangenbehartiging op landelijk niveau plaats vindt met LTO Noord en LLTB als LTO Nederland, zetten wij ons als afdeling in voor de belangen van de agrarische sector in de regio. ZLTO Agrarisch West behartigt de belangen van zo’n 500 akkerbouwers en veeboeren in de gemeente Sluis. Daarbij houden wij rekening met mens, dier, milieu en de omgeving waarin boeren en tuinders werkzaam zijn. Voor de lokale belangen van onze leden wordt contact onderhouden met instanties als gemeente, Provincie, waterschap en natuurorganisaties.

 

Recente resultaten van ZLTO Agrarisch West:

Ø  Open boerderijen dag 24 juni 2017

Ø  Verkeerssituatie landbouwvoertuigen door Schoondijke/ N-61

Ø  ANV Bloeiend West: deelnemer agrarisch collectief: Poldernatuur Zeeland

 

We richten ons op de volgende zaken:

Ø  Ganzenproblematiek

De ganzenproblematiek speelt nog altijd. Het blijft van groot belang dat wij als landbouwers schade melden.
Dit geldt voor alle faunaschade (ganzen, kraaien, vossen, duiven, kauwen, spreeuwen).

Ø  Disteloverlast

Na diverse noodkreten van boeren heeft onze afdeling een filmpje laten maken om de disteloverlast in beeld te brengen. Aan de hand van deze film zijn we met de terreinbeherende organisaties in gesprek te gegaan.
Daarmee beogend: minder overlast van distels op de landbouwgronden, waardoor minder gebruik bestrijdingsmiddelen of handmatige verwijdering nodig is én minder ongecontroleerde woekering van distels in de natuurgebieden waardoor de instandhouding en verbetering van biodiversiteit ook in die gebieden meer mogelijk is.

Ook voor overlast van distels blijft het van groot belang om dit te melden, de Provincie houdt tot en met 2019 een monitoring bij over de distelproblemen. Wanneer wij als landbouwers én particulieren geen melding maken van overlast gaat de Provincie uit van het volgende: geen melding = geen probleem!!

Melden van overlast kan via de Gemeente bij voorkeur via e-mail.
Natuurlijk kan ook rechtstreeks bij de betreffende grond/wegeigenaar worden gemeld.

Ø Problematiek afvoer berm- en slootmaaisel

Na het maaikorven droogt het maaisel op in de berm, daarna wordt het vaak geperst. In het verleden werd het dan door boeren gebruikt als voer voor hun vee. Tegenwoordig willen de boeren dit maaisel niet meer gebruiken, omdat  Jacobskruiskruid in bermen en op slootkanten steeds meer aanwezig is.

Deze zeer fraai bloeiende maar uiterst giftige plant wordt in groene vorm gemeden door grazend vee. Maar is in gedroogde vorm niet meer voor paarden, schapen en runderen herkenbaar als het zeer giftige Jacobskruiskruid. De dieren eten het en worden geleidelijk steeds zieker met uiteindelijk de dood als gevolg. 


Ø  Contact college van B&W:

Enkele keren per jaar vragen we een gesprek aan met burgemeester en wethouders om landbouwzaken inhoudelijk te bespreken.