CO2 opslag

Onze wereld wordt geconfronteerd met een enorme klimaatopgave. Als een gevolg van de stijging in broeikasgasemissies zal de wereld de volgende wijzigingen ondergaan:

  1. Zeespiegelstijging door smeltend landijs en thermische uitzetting van de oceanen
  2. Verandering in de hoeveelheid neerslag en de neerslagpatronen
  3. Hogere frequentie en intensiteit van extreme weergebeurtenissen.
  4. Hogere en lagere gewasproductie

Toename CO2 in de atmosfeer

Elk jaar wordt 40 miljard ton CO2 in de lucht gebracht, waarbij industrie, ontbossing, landbouw, transport en fossiele brandstoffen de grootste bronnen zijn. Wereldwijd is de landbouw verantwoordelijk voor 25% van de CO2-emissies, voornamelijk door het verlies van organische stof.

Vastlegging CO2 in de bodem

De bodem is het grootste terrestrische koolstofreservoir. De manier waarop boeren en tuinders het hun gronden beheren heeft een enorme impact op de hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in de bodem of wordt afgegeven in de atmosfeer. Bodembeheer dat de vastlegging van koolstof uit de atmosfeer en het behoud van de bestaande koolstofvoorraden in de bodem ondersteunt, is een adequate en effectieve strategie in de strijd tegen de klimaatverandering. Verhoogde koolstof in de bodem, een essentiële bouwsteen voor humus, verbetert ook de vruchtbaarheid van de bodem en het watervasthoudend vermogen en vermindert de uitspoeling van nutriënten.

De bodemmaatregelen die u kunt nemen om CO2 te gaan vastleggen helpen u ook om de bodemkwaliteit te verbeteren. Een goed organisch stofbeheer is essentieel en kunt de opbouw van organische stof bevorderen door over te stappen op niet-kerende grondbewerking, het altijd bedekt houden van de bodem, het hanteren van vaste rijpaden in combinatie met brede teeltbedden, het benutten van organische meststoffen, het telen van groenbemesters, het achterlaten van gewasresten, etc. Welke maatregelen u kunt toepassen, is afhankelijk van uw situatie. ZLTO is u graag van dienst om hier nadere invulling aan te geven.