Informatiebijeenkomst Nul-lozing, Zuiveringsplicht

Alle ondernemers met een kas (of vaste foliekas) krijgen vanaf 1-1-2018 te maken met de zuiveringsplicht. Of het nou gaat om het volledig binnenhouden van alle waterstromen op uw bedrijf en het aantonen van de nul-lozing of het aanschaffen van een zuiveringsinstallatie, linksom of rechtsom zal u actie moeten ondernemen. Op maandag avond 30 oktober 2017 organiseert de ZLTO een informatiebijeenkomst om u te informeren over deze zuiveringsplicht (1-1-2018).

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle teeltbedrijven met een kas, ondersteunend glas of blijvende tunnels waarin planten worden (op)gekweekt of bewaard, voldoen aan de zuiveringsplicht van restwater dat vanuit kas/tunnel wordt geloosd (Activiteiten¬besluit). Er is geen ondergrens voor de grootte van de kas/tunnel. Deze regel in het Activiteitenbesluit geldt voor alle bedekte teelten waarin gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; ook biologische middelen kunnen daar onder vallen.

Als u vanuit de kas/tunnel geen drainage- of drainwater loost op riool, bodem of opper-vlaktewater, moet u dat zelf aantonen. Ook als u in de kas/tunnel geen gewas¬bescher-mings¬middelen gebruikt, moet u dat zelf aantonen . U vraagt daarvoor een ‘nul-lozen verklaring’ aan bij uw waterschap. Als u deze verklaring niet heeft, bent u verplicht een erkende zuiverings¬installatie aan te schaffen.

De avond richt zich op ondernemers met ondersteunend glas of vaste foliekassen en draait vooral om de oplossingsrichting ‘nul-lozen’ en de manier hoe u dat kunt aantonen bij uw bevoegd gezag. Mocht u vragen hebben over de zuiveringsplicht in het algemeen, de waterstromen op uw bedrijf, of nullozen mogelijk is op uw bedrijf of over de aanpak aantonen nullozen dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Hoofdbestuurder Remco Beekers zal deze avond voorzitten. Daarnaast zullen verschillende specialisten jou informeren en jou de gelegenheid geven je bedrijfsspecifieke vragen te stellen. Ook de waterschappen en omgevingsdiensten zijn bij deze aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bekijk hier het Communicatiedocument Nullozing.

Heeft u vragen? Neem contact op met Alexander Formsma via 06 51566906 of alexander.formsma@zlto.nl