Varkens

varkens

Toekomstbestendige stallen varkenshouderij

Als je je stalsysteem wil aanpassen, dan is je eerste vraag: uit welke goedgekeurde stalsystemen kan ik kiezen? Lees verder als je een duidelijk overzicht wil van welke stalsystemen goedgekeurd zijn, maar ook welke in ontwikkeling zijn.   

Varkens-1

Klik op de afbeelding om te vergroten

Goedgekeurde stalsystemen

Momenteel zijn deze stalsystemen goedgekeurd en toepasbaar voor de varkenshouderij:  

Stalsystemen die in ontwikkeling zijn

Er komen steeds meer stalinnovaties die emissies bij de bron aanpakken. Vermindering van fijnstof, minder uitstoot van ziekteverwekkers en een beter stalklimaat is beter voor de gezondheid van dier, boer en buren. Voor melkveehouderij zijn onderstaande stalsystemen in ontwikkeling.

De lijst is niet compleet, maar dit zijn de initiatieven welke bij ons bekend zijn. Mocht jouw idee ontbreken dan horen we het graag.

Andere ideeën? Wij helpen bij de realisatie.

Het kan zijn dat er nog geen goedgekeurd stalsysteem is wat aan jouw wensen voldoet. Loop je zelf met een idee rond of wil je met jouw expertise aanhaken op een lopend initiatief, neem dan contact op met de taskforce toekomstbestendige stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl.

De taskforce stimuleert bestaande initiatieven om een stap verder te komen. Daarnaast gaat het bij concrete vragen op zoek naar technologiebedrijven, ontwikkelaars of onderzoekers die het idee verder gaan ontwikkelen. We zijn ons bewust dat deze ideeën niet goedgekeurd zullen zijn voor 2020, maar ook na deze datum is het van belang dat ontwikkelingen in de sector doorgaan.

Gekoelde mestpan

Mestpan met mestkanaal met koelsysteem en waterkanaal onder het kraamhok.

Diercategorie: Kraamzeugen (D1.2.20)
Stalbeschrijving: BWL 2018.01 (RAV-categorie D1.2.20)
Ammoniakuitstoot:  1,3 kg NH3 Per dierplaats per jaar
Geuruitstoot: wordt nog onderzocht
Hoe werkt het systeem?

Onder het mestkanaal van de mestpan worden lamellen geplaatst waarmee de mest wordt gekoeld. De mesttemperatuur (gemeten boven in het mestkanaal) wordt gekoeld zodat deze ten alle tijden < 15 graden Celsius bedraagt.

Bij voorkeur wordt de mest gekoeld met een warmtepomp (gesloten koelcircuit). De onttrokken warmte uit de mest wordt in combinatie met een warmtepomp opgewaardeerd naar plusminus 50 graden Celsius. Deze temperatuur is geschikt voor bijvoorbeeld de verwarming van de biggennesten.

Een alternatief is om de mest te koelen met grondwater (open systeem). Het opgewarmde water wordt daarbij weer teruggepompt in de bodem. Dit binnen de wettelijke voorwaarden waterwet.

Hoe pas je het stalsysteem toe in een bestaande stal?

Indien de stal nog niet is voorzien van mestpannen dan dient de complete inrichting te worden vernieuwd. In tijd kost dit uiteraard wat meer dan in een nieuwbouw situatie.

Wat draagt het systeem bij aan emissiereductie? Door het koelen van de mest wordt deze als het ware geconserveerd, waardoor de bacterie werking afneemt. Hierdoor wordt de uitstoot van ammoniak met 85% gereduceerd. Naast minder uitstoot van ammoniak wordt ook de uitstoot van o.a. methaan en andere gassen aanzienlijk teruggedrongen. De emissie wordt bij de ‘bron’ aangepakt.
Wat is het effect van het stalsysteem op dierwelzijn? Door de aanpak van de emissie uitstoot bij de ‘bron’ heeft dit een positief effect op het stalklimaat/dierwelzijn. Wanneer de binnenkomende lucht onder de mestpannen wordt binnengehaald heeft dit een koelend/verfrissend effect op de kraamzeug
Wat is het effect van het stalsysteem op arbeidsomstandigheden? Ook voor de medewerkers heeft een lagere emissie uitstoot een positief effect op de arbeidsomstandigheden. Het klimaat in de stal wordt aanzienlijk verbeterd.
Wat zijn de kosten (per m2)?

Mestpankoelsysteem met warmtepompinstallatie (leverancier R&R Systems):

De kosten zijn indicatief €400,- tot €600,- per kraamhok. Dit is inclusief warmtepomp installatie. Deze prijs is gebaseerd op een project van 150 tot 200 kraamhokken.

 

Mestpan Inter (leverancier Inter Continental): De kosten zijn indicatief € 140 en € 200,- per m2 kraamhok. Dit is exclusief de verbouwingskosten en afhankelijk van het aantal kraamhokken en de afmetingen.

Wat is het tijdsbestek van de verbouwing? Dit is afhankelijk van de situatie. Voor de opbouw van het totale systeem kan voor de installatie als uitgangspunt 1 week worden gerekend.
Is het systeem geschikt voor alle varkenscategorieën Het systeem kan nu alleen nog worden toegepast bij kraamzeugen. Er wordt onderzocht hoe het systeem ook toegepast kan worden bij de andere varkenscategorieën
Subsidie? Voor dit stalsysteem is subsidie verkrijgbaar via de regeling:  First Movers en jonge landbouwers
Heb je vragen over dit systeem? 

Neem contact op met:

R&R Systems: 0492 - 32 24 37

Inter Continental: 0478 - 541 229

Meer informatie:

https://rr-systems.nl/warmtewisselaar/

https://www.intercontinental.nl/nl/farming/nieuw-gekoelde-mestpan  

Systemen in ontwikkeling

Stal van de toekomst

Wat is het concept van het initiatief?

Wij passen verschillende maatregelen in samenhang toe, waardoor emissie veroorzakende stoffen niet ontstaan in de stallen. De belangrijkste maatregel hierbij is dagontmesting. Door mest dagelijks uit de stal te halen voorkomen we dat er ammoniak en andere kwalijke gassen zich kunnen ontwikkelen. Om dagontmesting te realiseren, is gewerkt met twee technieken die verder zijn doorontwikkeld; de mestpan en de mestgoot.

Mestpannen
Mestpannen worden gebruik bij diercategorieën die relatief kort in de betreffende stal verblijven. Gespeende biggen evenals kraamzeugen met de zuigende biggen verblijven korte periodes in de betreffende stal. Kraamzeugen 5 weken en gespeende biggen 5 tot 6 weken. Jonge dieren zijn kwetsbaar en gevoelig voor blootstelling aan ammoniak. Reductie aan de bron verhoogt de weerstand van deze dieren enorm. In bestaande stalsystemen komen ammoniak niveaus tot wel 60 parts per million (ppm) voor. Daarom werken we bij beide diercategorieën met mestpannen en waterpannen waarbij dagontmesting wordt gerealiseerd met behulp van een vacuümsysteem. Tevens wordt de mest verdund met water.

Mestgoten
Mestgoten worden toegepast bij de dieren die langer in het hok verblijven. Vleesvarkens verblijven lange tijd in een afdeling vergeleken met kraamzeugen en gespeende biggen. De afdeling wordt niet zo frequent gereinigd of ‘gereset’ als het ware. De mestproductie neemt ook toe gedurende de tijd dat de dieren in het hok zitten. De toepassing van mestpannen en het onder vacuüm aflaten van de mest en terugzetten van water is geen optie. Hierdoor zou de mesthoeveelheid wel tot 50% toenemen en daarmee zouden de kosten te sterk stijgen. Daarom is gekozen voor mestgoten waarbij de dagverse mest wordt afgelaten. Samen met het water van het waterkanaal wordt een deel van de dagverse mest versneden en gebruikt als spoelvloeistof. De goten worden dus met dagverse mest gespoeld.

Overige maatregelen
Zonder verdere maatregelen zoals voorgeschreven binnen de stal van de toekomst is dagontmesting alléén, niet toereikend. De mestdoorlatendheid van de roosters, de vloeruitvoering, maatvoering van de hokken de klimaatbesturing zijn daarbij van belang.
Dagverse mest heeft een veel hogere gaspotentieel (4 maal hoger dan oude mest) waardoor vergisting een betaalbare optie wordt. Het varkensbedrijf kan hierdoor netto duurzame energieproducent worden. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan verdere mestverwerking een volgende stap zijn.

De Stal van de Toekomst is dus een samenhangend pakket van maatregelen in de stal, het rendement van het varken en het management door de boer.

Wat is het effect van het stalsysteem op dierwelzijn? Bij het ontwerp van de Stal van de Toekomst zijn de behoeften van het dier centraal gesteld. Door te zorgen voor een optimaal stalklimaat middels sturing op ammoniak, fijnstof, CO2, conditionering in de vloer, drinkwater, voer, stalinrichting en indeling ontstaat een prettige omgeving voor het dier. Dit betaalt zich direct terug in hogere diergezondheid en betere technische en economische resultaten. Het eerste ontwerp van de Stal van de Toekomst is sinds 2014 in gebruik waar alle bovenstaande effecten in praktijk zijn bewezen.
Wat zijn de kosten (per m2)? De kosten voor nieuwbouw van de Stal van de Toekomst zijn vergelijkbaar met een Stal met luchtwasser. De kosten voor verbouw van een bestaande stal tot de Stal van de Toekomst zijn zeer afhankelijk van het huidige stalsysteem en puttenplan. De jaarkosten van het systeem zijn echter lager, door betere diergezondheid en technische en economische resultaten. Komend jaar wordt op de vier proeflocaties alle betreffende kosten en baten worden geïnventariseerd en de cijfers hiervan worden gepubliceerd.
Wat is het tijdsbestek van de verbouwing?

Roostervloeren en grote mestkelders worden vervangen door dichte oppervlaktes in combinatie met roosters boven pannen en goten. Dit vergt soms een aanpassing en soms een totaal nieuw puttenplan. Het puttenplan alsook o.a. dagontmesting, vloeruitvoering, maatvoering van hok, klimaatbeheersing moeten binnen de Stal van de Toekomst voldoen aan vastgestelde protocollen, om emissieverlaging te kunnen garanderen.
De verbouwing is derhalve sterk afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie.

Voor welke diercategorieën kan het systeem worden gebruikt? De Stal van de Toekomst is toepasbaar voor alle vier de diercategorieën in de varkenshouderij.
In welke fase zit de ontwikkeling?

De verbouw Stal van de Toekomst wordt momenteel op 4 locaties in Noord-Brabant gerealiseerd. De metingen gaan van start in voorjaar 2019 en zullen voorjaar 2020 worden afgerond. We verwachten de definitieve emissiefactor te krijgen in zomer 2020.

Indien concept goedgekeurd wordt, in welk jaar wordt toevoeging aan RAV lijst verwacht? Naar verwachting zal de Stal van de Toekomst in zomer 2020 aan de RAV lijst worden toegevoegd.
Vragen over dit systeem?

Neem contact op met:
Camiel van Houtert 
camiel@dehoevebv.nl | 06-12904621

Of kijk op www.stalvandetoekomst.nl of  www.dehoevebv.nl 

 

Susstable

Wat is het concept van het initiatief? Susstable is een start-up bedrijf, dat een systeem heeft uitgewerkt om door  bronaanpak de grootste oorzaak (drijfmest) van ammoniak aan te pakken  door een directe scheiding van mest en urine.

Daarbij is uit analyses gebleken dat er meer mineralen uit de gescheiden fracties komt dan uit normale drijfmest. Waardoor er een reductie van mestafzet en transportkosten kan worden bereikt van ongeveer 70%.

Theoretische berekeningen wijzen uit, dat met deze directe scheiding van mest en urine een reductie kan worden behaald van 85% Ammoniak, 50% Fijnstof, 70% Geur en tot wel 90% Methaan  
In welke fase zit de ontwikkeling?

Susstable is al vanaf 2011 draaiende in een varkenshouderij, onder verschillende doelgroepen.

Het totaalsysteem van Susstable is toepasbaar voor alle varkenshouderij systemen en onder alle diercategorieën. Zowel nieuwbouw als renovatie.

Susstable is op dit moment zoekende naar meerdere proefstallen om het systeem verder op praktijkschaal te gaan testen. 

Indien concept goedgekeurd wordt, in welk jaar wordt toevoeging aan RAV lijst verwacht? 2021
Vragen over dit systeem?

Zie www.susstable.com

 

 

 

Continu Microbiële Stalreiniging van Animal Life Plus

Hoe pas je het stalsysteem toe in een bestaande stal? Dit systeem werk met rvs-leidingen met nozzle/sproeiers in de stallen die het reinigen.
Dit systeem kan toegepast worden in alle bestaande stallen  
Wat draagt het stalsysteem bij aan emissiereductie? Er is emissiereductie op: geur, ammoniak, en stof.
Wat is het effect van het stalsysteem op dierwelzijn? Veehouders die ons systeem en product nu gebruiken vertellen ons dat er minder medicijnen nodig zijn, de dieren vitaler zijn, een betere voederconversie hebben, en minder uitval en of afkeuringen hebben, dit alles is ook verklaarbaar: minder ammoniak en stof in hun leefomgeving of stal (bij alle diersoorten).
Wat is het effect van het stalsysteem op arbeidsomstandigheden? Minder ammoniak en stof in de werkomgeving van de veehouders of opvolgers en hun eventuele personeelsleden.  
Wat zijn de kosten? Tussen de €5 en €8 per stal m2. Deze kosten hangen sterk af van de bedrijfsgrote (stal grote) 1 pomp-unit kost +/- €6000 en kan meerdere keren per dag de stallen sproeien, rvs-leiding kost €3 per meter 1 nozzle kost €9,- en moet om de 80cm op de rvs-leiding geboord worden.
Wat is het tijdsbestek van de verbouwing? Dit zal per stal iets verschillen maar we rekenen nu ongeveer: per 1250 m2 stal ruimte 65 uur inbouw, dit is incl. het inregelen van de installatie hoeveel keren moet hij per dag sproeien.  Een handige veehouder kan het leidingsysteem ook zelf aanleggen in de stal.  
Voor welke diercategorieën kan het systeem worden gebruikt? Alle diersoorten, nu al ingebouwd bij: Geiten, Leghennen, Vleeskuikens, Biggen, Zeugen, Vleesvarkens en Witvlees kalveren  
In welke fase zit de ontwikkeling?

In september 2018 zijn de metingen voor de Rav gestart.

Onze eigen metingen geven goede resultaten op het gebied van ammoniak reductie. 

Indien concept goedgekeurd wordt, in welk jaar wordt toevoeging aan RAV lijst verwacht?

Naar verwachting zal juni 2019 de eerste cijfers beschikbaar zijn van de erkende RAV-metingen. Hiermee zal een voorlopige emissiefactor voor ammoniak en fijnstof worden aangevraagd.

Contactpersoon voor vragen

Luuk Herbert: 06-55373928  

Bennie Delfsma: 06-53293199

Meer informatie

www.animal-life-plus.com 

Toiletstal voor varkens

Wat is het concept van het initiatief?

De stallen zijn voorzien van (ondiepe) mestputten waarin de mest van de dieren wordt opgevangen in geurloos en bacterievrij water. Dit water komt uit een mestverwerkingsproces op de boerderij en wordt regelmatig ververst. De emissies vanuit de stal, opslag en mesttoediening worden hierdoor sterk verminderd.

Ammoniak wordt verwijderd en omgezet in stikstofgas. De mestbewerking maakt een dikke fractie met een hoog fosfaat gehalte.

 

De dunne fractie kan desgewenst worden nabewerkt met omgekeerde osmose, hierbij wordt onder andere kali en humuszuur uit de dunne fractie verwijderd en ontstaat loosbaar water. Zonder omgekeerde osmose kan het worden uitgereden en als meststof worden gebruikt voor grasland.

 

Het systeem wordt ontwikkeld voor vleesvarkens, gespeende biggen, kraamzeugen en guste/dragende zeugen. Het systeem kan zowel in bestaande- als nieuwe stallen worden toegepast.

In welke fase zit de ontwikkeling? Ontwikkelfase
Indien concept goedgekeurd wordt, in welk jaar wordt toevoeging aan RAV lijst verwacht? Naar verwachting krijgt het systeem in 2021 een definitieve emissiefactor, mogelijk eerder een voorlopige emissiefactor. De verwachting is dat een ammoniakemissiereductie van 85% en een geurreductie van 50 tot 60% behaald.
Betrokken partijen Drie Brabantse veehouders en Kamplan.
Meer informatie https://www.kamplan.com/nl/nieuws/total-circulair-farm-concept/ 

 

Filterfloor

Wat is het concept van het initiatief?

Filterfloor is een emissiearm kunststof vloersysteem dat drijfmest voorkomt door mestscheiding bij de bron. Het Filterfloorpaneel werkt zoals de bodem in de vrije natuur, de urine wordt opgenomen en de dikke fractie blijft op het oppervlakte liggen, waardoor het niet met elkaar in contact komt zodat verliezen en emissies worden gereduceerd.
In traditionele en biologische stalsystemen kan het worden toegepast bij voorlopig alleen vleesvarkens.

Urine en vaste mest worden door de filterfloor gescheiden en kunnen daarna gescheiden worden opgeslagen waardoor er al op stalniveau ammoniak - maar ook overige mestgassen(=broeikasgas) - worden gereduceerd. Het verende karakter zorgt voor goede grip en waarborgt een continue doorstroom van urine.

Wat is het effect van het stalsysteem op
arbeids- en leefomstandigheden?
Door mestscheiding bij de bron en het voorkomen van drijfmest ontstaat er een beter werk- en leefklimaat op stal niveau.
In welke fase zit de ontwikkeling? Filterfloor zoekt proefstallen voor ammoniak meting
Wat zijn de kosten? De Filterfloor panelen worden alleen terplaatse van het mestgedeelte geplaatst op beton of over een bestaande roostervloer.
Voor welke diercategorieën kan het
systeem worden gebruikt?
Vleesvarkens, geiten en melkvee
Indien concept goedgekeurd wordt,
in welk jaar wordt toevoeging aan
RAV lijst verwacht?
De producent verwacht een ammoniak emissie van >80% en een aanzienlijke reductie op onder meer methaan, lachgas, kooldioxide vanuit de opslag. Filterfloor zoekt op dit moment geschikte stallocaties
voor metingen.
Indirecte CO2 reductie Door minder: transport van mestafzet, productie en transport kunstmest maar ook CO2 opslag in de bodem door hergebruik organischestof uit dikke fractie.
Meer informatie https://filterfloor.nl/