Wel Goed Water Geven

Header website_0000s_0032_Bodem Gerard Mangnus grond

Om de verdroging op de Brabantse zandgronden tegen te gaan, hebben provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel én ZLTO weer een tegemoetkoming georganiseerd, voor agrarische ondernemers die waterconserverende maatregelen nemen op hun bedrijf.


Hoe werkt het?

Neem jij in 2024 één van de onderstaande maatregelen, dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Het team van ArvalisZBG zorgt er dan voor dat er een bijdrage voor jou wordt gereserveerd. Dit is maximaal 5000 euro per bedrijf over alle maatregelen. Voor sommige maatregelen dien je wellicht een vergunning aan te vragen bij je waterschap. Je kan hiervoor de gangbare procedure volgen. 

Zodra je de maatregel hebt genomen en of factuur hebt betaald, kan je het declaratieformulier downloaden en invullen. Dit getekende formulier dien je samen met de gevraagde bijlagen bij ons in. Wij kunnen dan een bijdrage overmaken.

Voor de volgende maatregelen is er een financiële bijdrage beschikbaar:

Waterconserveringsmaatregelen

 • Plaatsen LOP stuw of knijpstuwen
  LOP-stuwen (Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen die je zelf kan plaatsen in een watergang en zelf kunt bedienen.
 • Verhoogde duikers
  Door het verhogen van een duiker wordt het waterafvoerendvermogen van en watergang verlaagd. Hierdoor krijgt het water meer gelegenheid om ter plaatse te infiltreren in de bodem.

 • Klepafsluiter op duiker
  Door het plaatsen van een klepafsluiter op een duiker wordt het water langer vastgehouden in kavelsloten. Hierdoor krijgt het water meer kans om te infiltreren in de boden.
 • Verhogen slootbodem
  Door het verhogen van een slootbodem wordt de afvoercapaciteit van een sloot verminderd. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden in het gebied en kan er meer water infiltreren in de boden. 

 • Dempen van greppels
  Door het dempen van greppels wordt de afvoer van hemelwater vertraagd. Het hemelwater blijft langer op de percelen waardoor het beter kan infiltreren in de bodem. 

 • Bezink- of infiltratiegreppel
  Een bezinkgreppel is een langwerpig, relatief ondiep bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten) vanaf het maaiveld naar het oppervlaktewater tegen te gaan. 

 • Afkoppelen daken & verhard oppervlak in combinatie met infiltratie/opvang hergebruik voorziening 
  Schoon hemelwater opvangen in een waterbassin ten behoeven van hergebruik en/of infiltratie in de bodem. 

 • Aanleg druppelirrigatie
  Via druppelirrigatie wordt extra heel gericht water toegediend, waardoor dit efficiënt wordt benut door de gewassen.

 • Innovatieve waterbesparende beregeningstechnieken
  Door het efficiënter omgaan met het beregeningswater, gaat minder water verloren door verwaaiing of verdamping.