Landschap_Zeeland

Klimaat

Ons klimaat verandert. Dit heeft verregaande gevolgen, ook voor de agrarische sector. Als boer en tuinder ervaar je dagelijks de negatieve gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door toenemende weersextremen, te droge of te natte grond, verzilting van de bodem, en ziekten en plagen. Aan de andere kant zorgt klimaatverandering ook voor langere groeiseizoenen en drukken de mildere winters de energiekosten in de glastuinbouw.

(Inter)nationale opgave

Regeringsleiders en ministers van 195 landen sloten in december 2015 in Parijs een akkoord over nationale en internationale doelen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. Onze regering heeft aan de hand hiervan ambitieuze doelstellingen geformuleerd, waarbij ook de Nederlandse landbouw voor een belangrijke opgave staat. Daarnaast vraagt de markt meer aandacht voor een klimaatverantwoorde productie en is de maatschappelijke discussie rond dit thema in volle gang.

Boeren hebben een oplossing

Wij zijn ervan overtuigd dat de land- en tuinbouwsector een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Naast (hoofdzakelijk) voedselproducent verandert de boer in een veel breder opererende ondernemer, door:

  • koolstof op te slaan in gewassen en de bodem,
  • het opwekken van duurzame energie (biomassa, wind en zon) en 
  • essentiële bouwstenen te leveren voor de circulaire economie.

Boeren en tuinders dragen bij aan een klimaatverantwoorde productie door de reductie van broeikasgasemissies, en daarmee de carbon footprint op het bedrijf en in de keten te verkleinen. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde bodem en voldoende schoon water voor onze volgende generaties. Klimaat is dus een integraal onderwerp en biedt vele aangrijpingspunten om anders te gaan boeren. ZLTO streeft ernaar dat haar leden en de agrarische sector zich aansluiten bij de transitie naar een klimaatbestendigere sector.

Ons klimaatteam

Ons team bestaat uit projectleiders, adviseurs en specialisten met raakvlak op het thema klimaat. We werken aan vele projecten, geven advies en bieden diensten en producten, allemaal met oog op hetzelfde doel: werken naar een toekomstbestendige sector en een sterke positie van boer en tuinder in de markt en maatschappij.

Masterclasses Klimaat

ZLTO heeft met succes twee masterclasses Klimaat georganiseerd voor melkveehouders. De bijeenkomsten stonden in het teken van de integrale aanpak methaan en ammoniakmaatregelen in de melkrundveehouderij waarbij door onderzoekers van de WUR uitleg werd gegeven over de resultaten van de diverse klimaatonderzoeken. Op de website van Integraal aanpakken zijn de onderzoeksresultaten van de klimaat en ammoniakmaatregelen gepubliceerd over de metingen uitgevoerd in 2018 en 2019, waarbij ZLTO nauw betrokken was.


Sfeerimpressie Masterclass Klimaat afdeling de Zuidelijke Baronie

Dit filmpje is een weergave van de tweede Masterclass Klimaatbijeenkomst georganiseerd door de ZLTO in samenwerking met WLR en S&P op 9 december 2020. Deze bijeenkomst vond plaats op het bedrijf van Jack van Poppel te gilze. In de masterclass is samen met melkveehouders de reductiemogelijkheden van ammoniak en methaan besproken. Hoe ontstaan ze en welke maatregelen kunnen veehouders nemen om de uitstoot te verminderen en wat betekent dit voor de ammoniakreductie. De maatregelen liggen op het vlak van dier- en voerspoor en stal en mest en samen met de veehouders zijn besproken. Aanwezig waren melkveehouders uit de ZLTO afdeling de Zuidelijke Baronie en de regionale jongerenafdeling (AJK CUBAR). Naast de melkveehouders was ook LNV en WLR vertegenwoordigd.

De belangrijkste inzichten opgedaan tijdens de bijeenkomsten is het belang van het samen de dialoog aangaan met onderzoekers, beleidmakers en de melkveehouders. Daarnaast zijn er vele integrale kansen en mogelijkheden maar is er vanuit de wet- en regelgeving( ook provinciale regelgeving) nog te veel onduidelijkheid. De mogelijkheden en vooral de zogenoemde koppelkansen liggen er maar dit vraagt maatwerk per type bedrijf en ondernemer. Kringloop denken ( o.a. sluiten van mineralenstromen en koolstofstromen) vormt hierbij de basis en is ook goed voor de portemonnee.
Sprekers tijdens deze masterclass waren Ton van Korven (ZLTO), Bram Bos (WLR) en Leon Jansen (S&P).

Eindrapport Schone en zuinige agrosectoren

Onlangs is het eindrapport Schone en zuinige agrosectoren gepubliceerd. ZLTO is de afgelopen 12 jaar nauw betrokken geweest in de totstandkoming en uitvoering van dit convenant. Hierdoor is de uitstoot van broeikasgassen tot 20% gereduceerd en is de agrarische sector, uitgezonderd de glastuinbouw, nagenoeg energieneutraal geworden.

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod