ZLTO sceptisch over gesprekken Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

akker en bomen-1700x900

ZLTO is kritisch over de gesprekken die de provincie Noord-Brabant wil voeren rondom het Brabantse Programma Landelijk Gebied (BPLG). Dit is de Brabantse invulling van het NPLG, een landelijk programma dat stikstof, water en klimaat moet aanpakken.


Het plan van aanpak voor het BPLG is in januari goedgekeurd door Provinciale Staten. Daarin staat onder meer het plan om maatregelen op te leggen in nog te definiëren overgangsgebieden rond natuur.

ZLTO is uitermate kritisch over door de provincie voorgestelde ‘werksessies’ om zulke maatregelen op te sommen en overgangszones in te tekenen rond natuurgebieden. We vrezen dat zo’n haastklus dwars door de huidige GGA-processen heen dendert, die juist zorgvuldig gebeuren. Dialoog met en draagvlak bij agrarisch ondernemers ziet men kennelijk in dit geval over het hoofd.

Voor 10 mei 2023 wil de provincie Noord-Brabant het ‘consultatieproces’ doorlopen en afronden. Naar onze mening tart zo’n kort tijdspanne iedere vorm van zorgvuldige gedachte- en besluitvorming. ZLTO vindt een zorgvuldig en gedragen gebiedsgerichte aanpak (GGA) uitgangspunt voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant.

Daar komt bij dat het kabinet landelijk op de pauzeknop heeft gedrukt in afwachting van de formatie van nieuwe colleges van GS, dus ook in Noord-Brabant. ZLTO acht het wijs om deze nieuwe bestuurlijke werkelijkheid af te wachten.

Lees hier onze volledige verklaring.