ZLTO reageert op Brabantse mestplannen

akker en bomen-1700x900

De Uitvoeringsagenda Mest geeft aan hoeveel mest er moet worden bewerkt en op welke manier: op boerderijen en op verzamellocaties en wat dit betekent voor de ruimtelijke inpassing van mestbewerkingsinstallaties.


Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw, staat in de Uitvoeringsagenda Mest. Het gaat erom de waardevolle bestanddelen uit mest te behouden en te gebruiken en tegelijk overlast voor de omgeving te voorkomen.

ZLTO-bestuurder Janus Scheepers beaamt dat. ‘Het streven naar een optimale inzet en benutting van dierlijke mest is belangrijk om te komen tot kringlooplandbouw. Niet alleen voor de behoefte van de Brabantse landbouwgrond, maar ook die van regio’s in Nederland waar dierlijke mest beperkt beschikbaar is.’

De provincie wil meer inzetten op mestbewerking om emissies tot een minimum te beperken. De provincie hecht hierbij o.a. veel waarde aan de productie en inzet van zogenaamde kunstmestvervangers. ‘We zijn het eens met deze gedachte, maar we moeten niet vergeten dat de inzet van deze producten wettelijk nog steeds niet geregeld is. Brussel is daarvoor aan zet’, zegt Janus Scheepers. ‘Bovendien moeten de kosten van mestbewerking ook lonen. De markt hiervoor is nog in ontwikkeling. Wat ons betreft liggen er kansen bij vergisting van mest. Deze route is een perfect voorbeeld van een integrale aanpak waarbij aan meerdere maatschappelijke opgaven een bijdrage wordt geleverd: reductie emissie van ammoniak en methaan, betere benutting beschikbare mineralen, de productie van emissie arme meststromen en de productie van groen gas.’

In de uitvoeringsagenda wordt bij de bewerking van mest o.a. gesproken over de mogelijkheden en potentie van mestscheiding aan de bron. Scheepers: ‘Als ZLTO onderkennen we de mogelijkheden die dit kan bieden, maar het is wel wrang dat juist het eigen stallenbeleid van de Provincie de introductie van deze nieuwe systemen voor de voeten loopt. Erg dubbel en wat ons betreft wederom een argument om het stallenbeleid los te laten en aan te sluiten bij de landelijke eisen.’

Ook is er volgens Scheepers te weinig aandacht geweest voor de effecten van de plannen op individuele ondernemers. Daarbij noemt hij vooral het plan om drijfmest uit te faseren. ‘In de praktijk is dit een complexe route die niet zomaar voor iedere ondernemer is weggelegd. ZLTO heeft dan ook met klem gevraagd om een goede impactanalyse zodat duidelijk wordt wat ondernemers nodig hebben om deze transitie mede vorm te geven. Er is op zijn minst genoeg tijd nodig, en ook financiële ondersteuning om een deel van de bijbehorende investeringen te compenseren.’

Lees hier de volledige reactie van ZLTO.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen