ZLTO pleit voor graslandberegening na zodebemesting

beregenen_grasland

Het is niet uit te leggen dat grasland in het ene gebied niet beregend mag worden binnen 48 uur na zodebemesting en in andere gebieden wel. Zeker niet als de regels dicht bij natuurgebieden soepeler zijn dan op grote afstand daarvan. ZLTO heeft de waterschappen gevraagd om versoepeling.


In gebieden met ‘oud beregeningsbeleid’, waar altijd al een verbod op graslandberegening geldt in april en mei (rood op de linkerkaart), is het toegestaan om binnen 48 uur na de emissiearme aanwending van organische mest een beregeningsbeurt te geven. Die regeling stamt nog uit het voormalige provinciale beregeningsbeleid van eind vorige eeuw.

Het had tot doel om te voorkomen dat na een dergelijke mestgift nutriënten niet worden opgenomen in de plant en dan alsnog verloren zouden gaan naar het grond- of oppervlaktewater. Een (kleine) beregeningsgift zorgt voor een aanzienlijk betere opname van nutriënten door de plant en dus een sterk verminderde uit- en afspoeling van nutriënten. Deze gedachtegang is momenteel is nog steeds actueel. Wellicht nog sterker dan ooit.

kaartjes.png

In de gebieden waar vanaf 2014 ‘nieuw beregeningsbeleid’ geldt en waar per 1 april jl. een verbod is afgekondigd voor april en mei 2022, geldt de 48-uurs regeling niet (rood op rechterkaart). Dat is bijzonder merkwaardig en niet uit te leggen. Allereerst omdat het belang van het tegengaan van uitspoeling in die gebieden even groot is als in gebieden met ‘oud beleid’. Verder zien wij een tegenstrijdigheid tussen de beregeningsmogelijkheden in gebieden dicht bij kwetsbare natuurgebieden, waar wel enige soepelheid wordt geboden voor beregening, en de gebieden op grotere afstand van de natuur, waar die ruimte niet wordt geboden.

Tenslotte constateren wij dat waterschap De Dommel in gebieden met ‘nieuw beleid’ wat dit betreft wel de zelfde mogelijkheden biedt als in gebieden met ‘oud beleid’. Dat is vreemd, omdat de drie waterschappen juist met elkaar hebben afgesproken om zoveel mogelijk één beleid te voeren, middels een ‘Brabant-brede keur’.

Onze vraag per brief

Eind vorige week hebben wij hierover brieven gezonden aan de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta. Daarin vragen wij hen met klem om op korte termijn overal beregening toe te staan binnen 48 uur na de emissiearme aanwending van organische mest. Ook in gebieden met ‘nieuw beregeningsbeleid’ waar per 1 april graslandberegening is verboden.

Wij vragen dat omwille van het efficiënt gebruiken van mineralen voor de voedselproductie. En om te voorkomen dat uit- en afspoeling van mineralen plaats vindt naar grond- en oppervlaktewater, dus vanwege de waterkwaliteit.

Totale herziening

Deze 48-uursregeling is maar een heel klein onderdeeltje in het complexe beregeningsbeleid. Iedereen is het er over eens dat het simpeler moet, en beter uitlegbaar.

ZLTO vindt dat er nog heel veel meer water vastgehouden kan worden in de regio, zowel door goed bodembeheer als waterconservering. Niet alleen in de lage terreinen, maar juist ook op de flanken en de hogere gebieden. Daarmee kan de beregeningsbehoefte verminderd worden.

De ambitie van partijen is om aan het begin van het volgende groeiseizoen nieuw beleid te hebben. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, moet nog blijken.

Publiciteit

In de afgelopen weken is het belang van een goede watervoorziening veelvuldig onder de publieke aandacht gebracht. Niet alleen in regionale kranten en omroepen, maar ook in landelijke dagbladen de grote TV-zenders. Dat is mooi om te zien; onze lobby heeft daarmee succes.

Sommige media zijn wellicht nog teveel gericht op het probleem. Het feit dat grondgebruikers ook een belangrijk onderdeel van de oplossing in handen hebben, kan nog wat meer aan bod komen. Dit overigens in het besef dat we de programmamakers niet aan een touwtje hebben. Persoonlijk heb ik wel de indruk dat de media in dit dossier positiever / vriendelijker naar de landbouw kijken dan enkele jaren geleden.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen