ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Glastuinbouwondernemers ontvangen enquête over hoge energieprijzen

Glastuinbouw Nederland en ZLTO hebben de afgelopen weken veel glastuinbouwondernemers gesproken over de energieprijzen die de afgelopen weken enorm zijn gestegen. Relatiemanagers en regiocoördinatoren wilden nadrukkelijk in kaart brengen wat de impact van deze exorbitante prijsstijgingen voor deze leden is. Mede op basis hiervan heeft Glastuinbouw Nederland een enquête vrijdag 22 oktober naar al haar leden verstuurd. Op basis van de resultaten van deze enquête bepalen we de lobbystrategie richting regering en Tweede Kamer. Glastuinbouwondernemers uit Brabant en Zeeland die nog niet zijn gebeld door de medewerkers van ZLTO en/of Glastuinbouw Nederland zullen in de komende weken nog gebeld worden.

Indien je zelf contact op wil nemen, kun je bellen naar de ZLTO Infolijn (073-217 33 33) of direct naar Belangenbehartiger Glastuinbouw Jules Verstraten (+316 212 325 87).

Stuurbaarheid watersysteem

Waterschap Aa en Maas komt tegemoet aan de wens van ZLTO om voor een stuurbaar watersysteem te kiezen, omdat dit vaak goed is voor zowel landbouw en natuur. Die conclusie trekt ZLTO uit het projectplan voor de aanpassing van de Tovensche Beek, waar het waterschap voorstel om 4 nieuwe stuwen te plaatsen om de beek langer waterhoudend te laten zijn. Verder wordt 700 meter verdiept, om de doorvoer van water bij pieksituaties te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

Water- en bodembeleid Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant onderschrijft een groot deel van de zienswijze die ZLTO heeft toegezonden over het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027. De provincie is het met ons eens dat het probleem van de verdroging niet alleen door de landbouw opgelost moet worden, maar ook door burgers/consumenten, bedrijven en overheden. Waar mogelijk moeten ook het Rijk en Vlaanderen aangesproken worden voor extra wateraanvoer.

De provincie is enthousiast over het ZLTO programma BodemUP; de provincie wil helpen in het verbreden daarvan. Wat betreft waterconservering vraagt de provincie ook aandacht voor de zomerperiode.

Glastuinbouw speelt rol in energietransitie

De glastuinbouw, zowel solitair glas als glastuinbouwclusters, kan door ‘koppelkansen’ een belangrijke rol spelen in de regionale energietransitie. ZLTO en Glastuinbouw Nederland starten gezamenlijk een lobby om te illustreren welke waarde de glastuinbouw concreet biedt voor een waarlijk duurzame energietransitie: landelijk, regionaal en lokaal. Zij biedt overheden concrete handvatten om de doelstellingen in de RES-plannen daadwerkelijk te verwezenlijken: cruciaal met het oog op de huidige energieprijzen én de krapte in de netwerkbeschikbaarheid.