ZLTO in de lobby

Icoon - lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Update 7e actieplan nitraatrichtlijn

De voor de sector volstrekt onacceptabele eerste versie van het actieplan is mede door de lobby vanuit LTO eind 2021 aangepast tot een opzet waar enkele scherpe kanten vanaf zijn en die ruimte geeft voor een maatwerkopzet. Op zich goed resultaat, maar we zijn er zeker nog niet. De impact blijft groot en de zorgen ook.

Komende periode staat de verdere uitwerking op de agenda. Wij volgen dit op de voet en zullen hierbij een beroep doen op input vanuit de afdelingen. Dit loopt via de portefeuillehouders water. Als 1e stap worden maandag 24 januari de afdelingsvoorzitters bijgepraat door Tineke de Vries, portefeuillehouder LTO Nederland. Verdere informatie over het proces volgt op korte termijn.

Energiebesparing

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODNB) gaat vanaf nu tot 2030 extra aandacht besteden aan specifiek energietoezicht. ODNB gaat ook agrarische bedrijven bezoeken die in het kader van de energiebesparingsverplichting dienen te voldoen aan de zgn. erkende maatregelenlijst (maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar). Binnen RES Noord Oost Brabant is afgesproken om meer nadruk te leggen op energiebesparing waardoor minder duurzame energie-opwek (o.a. zonnevelden) nodig is. ZLTO is in overleg met RES en ODNB om de energiebesparingsverplichting beter te positioneren/stroomlijnen.

Restwarmte voor glastuinders Plukmadesepolder, ook in de toekomst 

Glastuinbouwgebied Plukmadesepolder is aangesloten op een warmtenet dat wordt gevoed vanuit de Amercentrale in Geertruidenberg. Die warmtelevering vanuit de Amercentrale is in de toekomst niet gegarandeerd vanwege de huidige kolenstook en het gebruik van biomassa. Daarom zetten Glastuinbouw Nederland en ZLTO zich samen met overheids- en marktpartijen in om het warmtenet voor de Plukmadesepolder in stand te houden via een alternatieve warmtebron in industriegebied Moerdijk. Zo blijft duurzame restwarmtelevering voor glastuinders in Plukmade geborgd. Hierbij hebben we ook oog voor de aansluiting van glastuinders buiten de Plukmadesepolder.

Informatieavond TenneT

Dankzij veel gesprekken en onze vasthoudendheid is TenneT akkoord gegaan om een algemene informatieavond te organiseren over de nieuwe hoogspanningslijn tussen Bergen op Zoom / Tholen / Schouwen-Duiveland. Tennet wilde dit aanvankelijk met zogenaamde inloop 1op1 gesprekken doen. Wij hebben er op aangedrongen om een zo breed mogelijke, plenaire informatieavond te organiseren, voor grondeigenaren en gebruikers. Zo kunnen onze leden elkaar versterken en bijvallen en overal aan denken. In 1op1 gesprekken zal je eerder iets vergeten of ergens niet opkomen terwijl een ander dat wel bedenkt.

Afschaffen leges faunaschade

Noord-Brabant is een van de vier provincies waar boeren en tuinders 300 euro aan leges moeten betalen voordat een aanvraag voor tegemoetkoming van wildschade überhaupt in behandeling wordt genomen. ZLTO ijvert al geruime tijd voor afschaffing van deze leges.

De leges vormen een drempel voor het aanvragen van een tegemoetkoming van wildschade en dat heeft onder andere tot gevolg dat er minder schade geclaimd wordt én dat de daadwerkelijke faunaschade niet goed in beeld komt. De kosten van wildschade aan de land- en tuinbouw horen niet op het bord van de boeren en tuinders: deze moeten 100 procent vergoed worden. We zijn in gesprek met provincie Noord-Brabant en andere belanghebbenden om deze leges af te schaffen.