ZLTO in de lobby: sloten voor GLB, subsidie kleine windmolens

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


LNV steunt sloot als landschapselement voor GLB

ZLTO wil dat boeren en tuinders sloten kunnen opvoeren als landschapselement bij de GLB-opgave. Eind maart stemde Waterschap Scheldestromen daar al mee in. Ambtenaren van het ministerie van LNV hebben nu aangegeven dat zij dit initiatief steunen. Gesterkt door deze boodschap zetten we de lobby voort richting andere waterschappen. Mochten andere waterschappen daar ook mee instemmen, dan zullen we leden daarover informeren.

Subsidie voor kleine windmolens moet blijven

Het rijk wil de ISDE-regeling kleine erfwindmolens stopzetten, waarmee subsidie verkregen kan worden voor het plaatsen van dit soort molens. ZLTO wil dat deze regeling behouden blijft. Juist in windrijke gebieden kan de combinatie zon op dak met kleine windmolens agrarische bedrijven helpen energieneutraal te worden en het elektrische transportnet te ontlasten.

Samen met onder andere Rabobank, Friesland Campina en de Nederlandse windenergie associatie hebben we een brandbrief gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Innovatiekring Midden-Brabant boomkwekers van start

In navolging van Boskoop, Zundert, Opheusden en Horst a/d Maas is nu ook in Midden-Brabant een innovatiekring rond weerbaar telen gestart. Met specifieke aandacht voor engerlingen, hoger waterpeil en bladmeststoffen. Deze innovatiekring zal draaien vanuit LTO Bomen en ZLTO (Frans Geijs) onder begeleiding van Compas Agro (Has van Hal). De innovatiekring is onderdeel van het landelijke LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’.