ZLTO in de lobby: maandoverzicht

icoon-lobby-vierkant

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Geslaagde lobby tegen verbod glyfosaat

De categorie Ongebouwd van waterschap Brabantse Delta heeft met steun van ZLTO kunnen voorkomen dat er een verbod komt op het gebruik van glyfosaat op waterschapsgronden die meerjarig worden verpacht aan de zelfde grondgebruiker. Een motie van de Partij voor de Dieren, de categorie Natuurterreinen en Water Natuurlijk met de oproep voor zo’n verbod, haalde het niet in het Algemeen Bestuur van het waterschap, op basis van argumenten van de categorie Ongebouwd.

Waterschap De Dommel neemt stelling tegen addendum 7e NAP

Op initiatief van de categorie Ongebouwd heeft het algemeen bestuur van waterschap De Dommel haar grote zorgen uitgesproken over de gevolgen van het addendum (aanvullende maatregelen) van het 7e Nitraatactieprogramma (NAP). Ze voorziet dat de aanvullende maatregelen (zoals bufferstroken van 100 tot 250 meter breed langs watervoerende sloten) juist in het gebied van dit waterschap veel agrarische bedrijven raakt terwijl de noodzaak en het effect van de aanvullende maatregelen niet goed zijn onderzocht en gemotiveerd.

De categorie Ongebouwd constateert dat er momenteel een maatwerkaanpak wordt opgesteld die door de introductie van het addendum buitenspel wordt gezet. Dit alles kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De grote bezorgdheid heeft geleid tot een motie van de categorie Ongebouwd waarin het dagelijks bestuur wordt opgeroepen om deze zorgen schriftelijk kenbaar te maken bij rijksoverheid, provinciebestuur en Unie van Waterschappen. Het dagelijks bestuur heeft de motie overgenomen, met brede steun van het algemeen bestuur.

Stimuleren bemestingspraktijk in Brabant Bemest Beter

Er zijn veel ontwikkelingen rond het gebruik van producten uit dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting. Deze nieuwe bemestingspraktijken kunnen een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw, maar moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact mogelijk. Binnen Brabant Bemest Beter faciliteren we deze zoektocht en gaan we voor het 2e jaar samen met ca. veertig boeren en tuinders in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag.  Dit doen we door samen praktijkproeven in te richten en de ervaringen en uitkomsten met elkaar te delen.

Beregening Peelvenen

In een overleg met gedeputeerde Roijackers heeft ZLTO afgelopen woensdag indringend meegedeeld dat er perspectief moet zijn voor grondwaterberegening in de omgeving van Natura 2000-gebieden De Peelvenen. Agrariërs houden veel water vast en vullen daarmee het grondwater aan. Veel meer dan andere watergebruikers. Als tegenprestatie moet beregening mogelijk blijven, als sluitstuk van de watervoorziening.

Ondertekening Klimaatadaptatie strategie Zeeland (KasZ)

Gemeenten, Rijk, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland hebben samen afspraken gemaakt in het kader van de KasZ om preventief de uitdagingen rondom het veranderende klimaat aan te pakken. Bij het opstellen van deze strategie is een brede groep (maatschappelijke) organisaties betrokken geweest om de KasZ zo representatief mogelijk te maken. ZLTO speelt hier een prominente rol in het vertegenwoordigen van haar leden in de land- en tuinbouw. In de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft ZLTO aangegeven de nadruk te leggen op het ondersteunen van agrarische bedrijven, die door klimaatverandering moeten aanpassen. Denk hierbij aan een optimale waterhuishouding, waterbeschikbaarheid op de percelen, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid van bodems. Ook wil ZLTO het Zeeuwse landbouwareaal beschermen tegen nieuwe grondclaims in het licht van de klimaatdoelen en mondiale problematiek omtrent voedselvoorziening. Het is van groot belang om zuinig te zijn op de goede landbouwgrond in één van de vruchtbaarste delta’s ter wereld. Door middel van gezamenlijke werkgroepen en het inzetten van de specialistische kennis binnen ZLTO gaan we breed werken aan de uitvoering van deze strategie.

 

LTO-Breed

Nieuwe mogelijkheid voor voorschot GLB-betalingen

Boeren en telers die in 2022 GLB-betalingsrechten ontvangen, kunnen weer een voorschot van 80% aanvragen. LTO Nederland had het ministerie van LNV hierom verzocht.

LTO steunt provincies in verzet tegen onwerkbaar stikstofbeleid

De waarschuwing tegen het stikstofbeleid, die in verschillende provinciehuizen klinkt, moet zeer serieus worden genomen. Dat betoogt LTO nu blijkt dat de zorgen over de haalbaarheid van de reductiedoelen en het gebrek aan perspectief voor boeren in de provincies erkent worden.

“De LTO-organisaties brengen de zorgen over het gebrek aan agrarisch perspectief, de voortdurende onzekerheid voor PAS-melders, interimmers en anderen en de haalbaarheid van kdw-normen op elk bestuursniveau dringend onder de aandacht. Het is goed dat de provincies de zorgen die boeren over het stikstofdossier hebben volop erkennen. Daarmee staat men dichter op de burger, en dichter op de realiteit,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Bekijk hier de video van de ZLTO lobby in de maand mei

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen