ZLTO in de lobby: glyfosaatverbod, beregenen na bemesten

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Stimuleren bemestingpraktijk in Brabant Bemest Beter

Er zijn veel ontwikkelingen rond het gebruik van producten uit dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting. Deze nieuwe bemestingspraktijken kunnen een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw, maar moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact mogelijk. Binnen Brabant Bemest Beter faciliteren we deze zoektocht en gaan we voor het 2e jaar samen met ca. veertig boeren en tuinders in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag.  Dit doen we door samen praktijkproeven in te richten en de ervaringen en uitkomsten met elkaar te delen.

Geslaagde lobby tegen verbod glyfosaat

Landbouwvertegenwoordigers in het waterschap Brabantse Delta hebben met ondersteuning van ZLTO kunnen voorkomen dat er een verbod komt op het gebruik van glyfosaat op waterschapsgronden die langer dan 1 jaar worden verpacht aan dezelfde grondgebruiker. Een motie van de Partij voor de Dieren met de oproep om tot een dergelijk verbod te komen haalde het niet in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Verbod op glyfosaat afgewend (zlto.nl)

Beregening op grasland na zodebemesting

ZLTO heeft de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta met klem gevraagd om op korte termijn beregening uit grondwater toe te staan binnen 48 uur na de emissiearme aanwending van organische mest. Wij vragen dat omwille van het efficiënt gebruiken van mineralen voor de voedselproductie. En om te voorkomen dat uit- en afspoeling van mineralen plaats vindt naar grond- en oppervlaktewater, dus vanwege de waterkwaliteit. ZLTO pleit voor graslandberegening na zodebemesting

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen