ZLTO in de lobby: GLB, formatie waterschappen

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Inspiratiebrieven voor formatie

In Noord-Brabant en Zeeland zijn de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten gestart. In beide provincies heeft een ‘verkenner’ in kaart gebracht wie met wie over een nieuw bestuursakkoord zouden moeten gaan praten. In Zeeland zijn dat BBB (9 zetels), SGP (5) en CDA (5) en VVD (4). Zij voeren gesprekken onder leiding van formateur Rabelink.  

In Noord-Brabant gaat burgemeester Verhoeve van Gouda proberen een coalitie te smeden tussen BBB (11 zetels), VVD (9) Groen Links (5) en PVDA (4), mogelijk later aangevuld met Lokaal Brabant (2).  

Voor beide formatietafels heeft ZLTO een ‘inspiratiebrief’ opgesteld, waarin wij onze kijk op toekomstig beleid op het gebied van water, bodem, landbouw & voedsel en gebiedsprocessen hebben vastgelegd. Deze documenten zijn deze week aangeboden bij beide formateurs en betrokken partijen. ZLTO heeft de formateurs aangeboden een persoonlijke toelichting op de ‘inspiratiebrieven’ te geven.

In Gelderland, waar LTO Noord de provinciale lobby voert, is er nog geen “inspiratiebrief” verstuurd. Daar is een tweede verkenner aan de slag om in kaart te brengen welke partijen met elkaar zouden kunnen gaan onderhandelen. Die brief volgt later.

PPS aanvraag voor 0-90 metingen

In samenspraak met diverse partijen (waaronder LLTB, vakgroep Akkerbouw en Vollegrond, Proefboerderij Vredepeel, Cosun, TOG, enz.) bereiden we ons voor om een Publiek-private samenwerking (PPS) aan te vragen voor 0-90 metingen. Deze metingen zijn nodig om aan te kunnen tonen dat de vollegronds- en akkerbouwsector met vele teelten kunnen voldoen aan de nitraatrichtlijn van 50 mg nitraat per liter. Daarnaast is het ook een middel om te kunnen sturen en plannen te maken voor de verbetering van bodem- en mestmanagement om aan de bovengenoemde norm te voldoen.

Coalitiebesprekingen waterschappen

Meerdere fracties hebben ons in de afgelopen weken gevraagd om inhoudelijk bijgepraat te worden over actuele waterthema’s, in het kader van de coalitiebesprekingen van het waterschap. Vanzelfsprekend hebben wij hen onze mening gegeven op relevante onderwerpen.

Sloten voor GLB in Rivierenland

Tijdens het bestuurlijk overleg met waterschap Rivierenland heeft ZLTO aan dat waterschap gevraagd om ook haar watergangen beschikbaar te stellen als landschapselement bij de GLB-opgave. Daarmee zou het waterschap actief bijdragen aan de ingewikkelde puzzel van het vernieuwde GLB voor onze boeren. Tegelijkertijd wordt daarmee ook de biodiversiteit vanuit de eco-regelingen bevorderd.