ZLTO in de lobby: ganzenschade, mestbeleid en dierwelzijn

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


ZLTO biedt beleidsadvies over mest aan

ZLTO heeft vorige week een uitgebreid advies over mestbeleid aangeboden aan gedeputeerde Marc Oudenhoven van Noord-Brabant. Het document bevat een analyse van de stikstofbalans in de provincie, op basis van cijfers van NCM. ZLTO pleit voor snelle vergunningverlening voor mestverwerkingslocaties. De transitie richting mestverwaarding moet door de provincie gefaciliteerd  worden. Daar is snelle actie en bestuurlijk lef voor nodig.

Dierwelzijn in provinciaal beleid

Neem dierwelzijn mee in het provinciale landbouwbeleid. Die oproep doen ZLTO, dierenbescherming, POV, Caring Farmers en BMF aan de provincie Noord-Brabant. Op landelijk niveau kunnen we namelijk tussen 2025 en 2040 strengere wetgeving verwachten op het gebied van dierwelzijn in de veehouderij. Vergunningverlening zal dit mogelijk moeten maken, maar het vereist ook een brede integrale blik ten aanzien van andere doelstellingen zoals verduurzaming en emissiereductie. Om een nieuwe impasse te voorkomen willen we samen met de bovenstaande partijen optreden als klankbord voor de provincie.

Tegemoetkoming ganzenschade rond Biesbosch

Boeren en tuinders rond de Biesbosch die last hebben van ganzen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor hun gewasschade. Op herhaaldelijk aandringen van ZLTO heeft de provincie dat toegezegd. BIJ12 zal de verzoeken in behandeling nemen.

Voordien kon voor percelen rond de Biesbosch geen vergoeding aangevraagd worden. Dat kwam omdat er andere regels gelden voor het beheer van ganzen, waardoor agrariërs niet aan de voorwaarden voor een vergoeding konden voldoen. Deze tegenstrijdigheid is nu opgelost. Deze regeling blijft van kracht tot de ontheffing voor schadebestrijding op de desbetreffende percelen ingegaan is en adequaat beheer weer mogelijk is. Bij vragen omtrent het aanvragen van schadetegemoetkoming, neem contact op met BIJ12: 085-4862222 of info@mijnfaunazakenbij12.nl.