ZLTO in de lobby: DNA-afname wolvenschade, gesprek met Enexis

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Klimaatadaptatie strategie Zeeland (KasZ)

Gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie hebben samen afspraken gemaakt in de Klimaatadaptatie strategie Zeeland om de problematiek rondom het veranderende klimaat aan te pakken. Bij het opstellen van deze strategie is een brede groep (maatschappelijke) organisaties betrokken geweest. ZLTO speelt representeert hierin haar leden in de land- en tuinbouw.

ZLTO legt de nadruk op de noodzaak agrarische bedrijven te ondersteunen die door klimaatverandering moeten aanpassen. Denk hierbij aan een optimale waterhuishouding, waterbeschikbaarheid op de percelen, bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid van de bodem. Ook wil ZLTO het Zeeuwse landbouwareaal beschermen tegen nieuwe grondclaims in het licht van de klimaatdoelen en mondiale problematiek omtrent voedselvoorziening. Het is van groot belang om zuinig te zijn op de goede landbouwgrond in één van de vruchtbaarste delta’s ter wereld.

Rol glastuinbouw in regionale energietransitie

Afgelopen maandag heeft onder leiding van ZLTO een gesprek en bedrijfsbezoek plaatsgevonden met Enexis op het bedrijf van Kees van Rooij te Haarsteeg. Samen met Hendrik Hoeksema, Kees van Rooij en Christina Hoes (strategisch adviseur energietransitie Enexis Netbeheer) werd ingegaan op de kansen van Warmte Kracht Koppeling in de glastuinbouw voor het optimaler benutten van de regionale netwerken. Enexis ziet mede naar aanleiding van dit bezoek dat de glastuinbouw kan bijdragen aan congestiemanagement binnen de energienetwerken.

Monovergisting onder de aandacht 

Deze week voeren we verkennende gesprekken met melkveehouders in de regio Deurne en Veghel over de mogelijkheden van monovergisting. Het onderwerp is een schoolvoorbeeld van integraliteit en optimalisering van kringlooplandbouw. Er is potentie voor reductie van ammoniak en methaan, de productie van energie en de productie van kunstmestvervangers. Dit soort innovatie is het alternatief voor sanering. ZLTO pleit voor het wegnemen van obstakels in de huidige wet- en regelgeving om deze kansrijke route verder mogelijk te maken.  

Snellere DNA afname bij wolvenschade 

Bij een vermoedelijke aanval van een wolf op landbouwhuisdieren moet sneller DNA afgenomen kunnen worden, vindt ZLTO. Het proces verloopt nu vaak te stroperig, waardoor soms niet meer vastgesteld kan worden welk dier verantwoordelijk is voor de aanval. ZLTO heeft dit aangekaart bij provincie en BIJ12 en pleit voor het mogelijk maken van DNA-afname door dierenartsen. Bovendien heeft ZLTO een opinieartikel naar Brabants Dagblad gestuurd.

Lobby peilbesluit Citters en Bloemers

Op verzoek van ZLTO heeft het waterschap Rivierenland een informatieavond georganiseerd over het peilbesluit voor de gebieden Citters en Bloemers in de omgeving Wijchen-Nijmegen. Van te voren was daarover veel commotie vanwege onduidelijke kaarten en ongemotiveerde verhogingen van het waterpeil. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de wijzigingen minder ingrijpend zijn dan eerder was voorgesteld. Niettemin heeft ZLTO Rijk van Nijmegen een zienswijze ingediend. Kernboodschap: verdroging moet worden tegengegaan, maar niet over de hoofden van een beperkt aantal agrariërs. 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen