ZLTO in de lobby: dierwelzijn, arbeidsmarkt en GroenLinks

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Pleidooi dierwelzijn Noord-Brabant

Beleidsspecialist Eva Litjens van ZLTO heeft ingesproken tijdens een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 22 maart. De bijeenkomst ging over diergezondheid en dierwelzijn. Eva Litjens maakte duidelijk wat ondernemers allemaal al doen om dierwelzijn te bevorderen en welke maatregelen nog mogelijk zijn. Daarbij wees zij ook op het feit dat de overheid verduurzaming soms in de weg zit. Ze wees naar een gezamenlijke lobby van ZLTO en de Dierenbescherming om alle bestaande pluimveehouderijen minimaal het keurmerk Beter Leven, Eén Ster te kunnen geven. Dit is door talmend overheidsbeleid nog altijd niet mogelijk.

Kennismaking statenleden GroenLinks

ZLTO heeft kennisgemaakt met statenleden Jade van der Linden en Laura van Hazeldonk, waarbij we onze visies op landbouw en voedsel hebben uitgewisseld. Zulke ontmoetingen met open discussies zijn goed voor het wederzijdse vertrouwen. De statenleden gaven aan meer te willen weten over precisielandbouw. We faciliteren graag een werkbezoek bij een lid, zo gaven we aan.

Versterken paardensector

De paardenhouderij is een groeiende sector binnen het agrarisch ondernemerschap. Het kent vele disciplines, maar worden alleen gekenmerkt door een hoge mate van ondernemerschap. LTO wil zich breder gaan inzetten voor deze leden. Om hierin beter te kunnen voorzien hebben de drie regionale organisaties én de LTO-vakgroep Paardenhouderij de koppen bij elkaar gestoken om te werken aan meer verbinding van deze sector aan ons verenigingsleven. Zowel op inhoud als op gemeenschapsvorming liggen er nog kansen. ZLTO gaat zich inzetten om dit de komende tijd te versterken.

Water tunnelbak Best

Op maandag 18 maart heeft ZLTO gesproken met de woordvoerder Water & Bodem van de VVD in Provinciale Staten van Noord-Brabant, Rik van der Pluijm. Hij heeft namelijk gepleit voor het herbestemmen van het water dat wordt opgepompt uit de tunnelbak in Best. Dit water kan goed worden gebruikt door bijvoorbeeld agrariërs in de omgeving. Al enige jaren pleit ZLTO ervoor om kritisch te kijken naar drinkwateronttrekkingen, industriële onttrekkingen maar ook naar infrastructurele onttrekkingen. We hebben afgesproken om op korte termijn een werkbezoek voor de Brabantse VVD-fractie te organiseren.

Geld voor ZLTO-project rondom arbeidsmarkt

Vorig jaar werkten we samen met de gemeente Tilburg, Refugee Team en een aantal van onze leden om statushouders in contact te brengen met het werk in de groene sector. Na een succesvolle kennismakingsmiddag op verschillende boomkwekerijen volgde al een eerste plaatsing bij een ZLTO-lid. Nu heeft Colland Arbeidsmarkt dit project omarmd en geld beschikbaar gesteld om hier vanuit een aantal sectoren een vervolg aan te geven. Inmiddels wordt deze samenwerking ook uitgebreid naar Zuid-Holland en Noord-Limburg.