ZLTO: Geef boeren kans om bij te dragen in aanpak klimaatcrisis

20211130_165244

Op dinsdag 30 november overhandigde een internationaal consortium waar ZLTO onderdeel van uitmaakt een white paper aan Frans Timmermans. Met de beleidsaanbevelingen in het white paper vraagt het consortium hem om zijn aanstaande beleid zodanig in te richten dat het zoveel mogelijk boeren motiveert om met carbon farming aan de slag te gaan. 


Timmermans heeft het white paper enthousiast ontvangen en gaf aan blij te zijn met de input hoe carbon farming aantrekkelijk gemaakt kan worden voor boeren. ZLTO is één van de zeven organisaties die in internationaal verband samenwerkt om van carbon farming, als nieuwe manier van boeren, een verdienmodel te maken. Agrariërs kunnen de samenleving namelijk een unieke dienst leveren omdat ze via een aangepaste landbouwpraktijk CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen en voor lange tijd als koolstof in de bodem kunnen opslaan, om hiermee de opwarming van de aarde af te remmen. 

De voordelen van carbon farming

Carbon farming dient meer doelen: naast verwijderen van CO2 uit de lucht door vastlegging in de bodem, brengt het ook een betere bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterconservering, weerbaarheid tegen klimaatextremen, en dus duurzamere voedselproductie. Dit vraagt extra inspanningen van de agrariër, reden waarom hier een eerlijke beloning tegenover mag staan.

Ons advies aan het EU Carbon Farming Initiative

De Europese Unie is belangrijk voor de toekomstige koolstofboeren. De EU heeft namelijk een ambitieuze klimaatagenda die onlangs tijdens de COP26, de internationale klimaatconferentie in Glasgow, door EU Vice-President Frans Timmermans nog eens nadrukkelijk op tafel is gelegd. In 2030 wil de EU 55% van de broeikasgasemissies gereduceerd hebben en in 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Hierin ziet Timmermans een belangrijke rol voor de landbouw, want de landbouw is één van de weinige sectoren (samen met bosbouw) die op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht kan halen en voor lange tijd kan vastleggen. In ons Carbon Farming project de afgelopen vier jaar is een aantal pilots gestart waarbij bedrijven boeren belonen voor koolstofvastlegging.

De ervaringen uit deze pilots staan in het aan Timmermans overhandigde white paper. De aanbevelingen in dit white paper vormen een basis voor het eind dit jaar gepubliceerde ‘EU Carbon Farming Initiative’. In het kort gezegd is het advies: om te zorgen dat zo veel mogelijk agrariërs met carbon farming aan de slag willen gaan zijn drie zaken nodig: zorg voor (1) stimulerende regelgeving, (2) een eerlijke beloning en (3) stimuleer de private markt door het ontwikkelen van betrouwbare borging naar internationaal geldende standaarden. Een stimulerend Europees beleid met een goed verdienmodel voor boeren, maakt het voor boeren aantrekkelijk om aan de slag te gaan met carbon farming.

Carbon farming in een week

Het white paper omvat meer dan dertig pagina's met veel aanbevelingen. De drie belangrijkste hebben we hiervoor genoemd. Deze maken onderdeel uit van een integrale set die we hebben vertaald naar een concrete beleidsagenda met zeven aanbevelingen, één voor elke dag van de week, om te benadrukken dat we vooral snel aan de slag moeten gaan.

  • Op maandag starten we met een integraal beleidskader waarin de verschillende beleidsdoelen voor de landbouw (klimaat, bodem, biodiversiteit, water, duurzame voedselvoorziening) elkaar gaan versterken in plaats van tegenwerken. Daarbij is het essentieel dat de agrariër ruimte krijgt om dit beleid flexibel in te vullen, passend bij de eigen bedrijfssituatie.
  • Op dinsdag volgt de uitvoering, waarbij meteen aandacht moet komen voor kennis want er moet nog veel geleerd worden op het gebied van carbon farming.
  • Op woensdag moet belemmerende regelgeving weggenomen worden;
  • Op donderdag en vrijdag wordt gewerkt aan het verdienmodel, via hybride beloningsvormen (op basis van inspanning en op basis van resultaat) en door stapeling van publieke en private beloningen
  • Zodat de agrariër op zaterdag kan genieten van een reëel inkomen voor carbon farming. En een eenvoudige administratie en een veilig datasysteem moeten ervoor zorgen dat
  • de agrariër op zondag nog tijd over heeft voor andere zaken.

Carbon farming conferentie

Op 8 en 9 december gaan we daarom tijdens de online conferentie ‘Incentivising carbon farming’, samen met boeren, beleidsmakers, kennisinstituten en andere stakeholders het gesprek aan over het verdienmodel en de beleidsaanbevelingen. Deze conferentie is voor iedereen gratis digitaal toegankelijk. 8 December staat in het teken van een plenair programma en op 9 december vinden er gedurende de hele dag  interessante workshops plaats over bijvoorbeeld lokale koolstofplatforms, veelbelovende koolstoftechnieken en er worden meerdere pilot projecten besproken waarin de verdienmodellen zijn toegepast. Het gehele programma en gratis tickets vind je hier.

Internationaal Carbon Farming consortium

Carbon farming is een Interreg North Sea Region Project en werd tot uitvoering gebracht met zeven partners uit Nederland, Duitsland, België en Noorwegen: : ZLTO, Thünen Institute, Bionext, Innovatie Steunpunt, Inagro, 3N Kompetenzzentrum and Norks Landbruksradgiving. Diverse boeren nemen deel aan pilot projecten waarin verdienmodellen worden getest en het vooruitzicht naar een vervolg is veelbelovend.