Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden en reactie ZLTO

mj-0810-west-brabant-agrarisch-natuurbeheer--agrarisch-landschap-(3)

Er is veel te doen over het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden. De procedure sleept al jaren, en nu kan je tegen de wijziging in beroep gaan. ZLTO zal niet centraal in beroep gaan, omdat de kans van slagen klein is.


Tussen 2009 en 2013 zijn er aanwijzingsbesluiten voor alle Natura 2000 gebieden genomen. Daarin staan alle habitattypen en soorten genoemd die beschermd moeten worden. Daarbij heeft de overheid een aantal typen en soorten vergeten en ook staan er een aantal typen en soorten op die niet aangetroffen zijn. Dat wordt met dit besluit hersteld. Het gaat dus niet om nieuwe waarden.

De procedure sleept al jaren. Rond 2018 hebben de wijzigingen ter inzage gelegen. Daar heeft LTO Nederland toen in algemene zin op gereageerd. Nu ligt het besluit ter inzage en kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.

Aangezien de kans op succes zeer gering is, gaat de ZLTO centraal niet in beroep tegen de wijziging. Beleidsmatig zijn we natuurlijk met de materie aan de slag om te komen tot een flexibeler en beter Natura 2000 beleid. Zo reageren we in LTO-verband op het ‘beleidskader doelwijziging Natura 2000’ dat tot en met dinsdag ter inzage ligt en ingaat op de systematiek van het aanpassen en wijzigen van de doelen.

Weinig kans op succes

Tegen de aanwijzingsbesluiten tussen 2009 en 2013 zijn door landbouworganisaties (waaronder LTO-afdelingen) veel procedures gevoerd bij de Raad van State. Al deze zaken zijn kansloos verloren omdat niet onderbouwd kon worden dat de natuur er niet zat of de potentie er niet was dat de natuur er kon komen. Ook de ZLTO heeft destijds zienswijzen ingediend maar is niet in beroep gegaan omdat de kans op succes toen al klein werd geacht.

Lees de volledige reactie van ZLTO.