Waterschap Scheldestromen stelt sloten beschikbaar voor GLB

Natuur-en-Landschap-Water-Sloot-e1569590432996-560x400

ZLTO complimenteert Waterschap Scheldestromen met het ter beschikking stellen van de sloten als landschapselement bij de GLB-opgave. Een wijs en gedragen besluit gezien het waterschap hiermee actief bijdraagt aan de ingewikkelde puzzel van het vernieuwde GLB voor onze boeren en gelijktijdig de biodiversiteit vanuit de zogenaamde eco-regelingen bevordert.


Wat betekent dit voor onze leden in Zeeland?
Zoals eerder bekend gemaakt wijzigt het GLB in 2023. Een belangrijk element hierin is de eco-regeling: als de betrokken agrariër een eco-activiteit kan uitvoeren, krijgt hij of zij een hogere bijdrage. Voor de basispremie in het GLB tellen landschapselementen mee (denk aan hout, water en overige elementen waarop geen landbouwactiviteit wordt uitgeoefend). Dat deze landschapselementen vanaf 2023 meetellen voor de basispremie is een groot verschil met het vorige GLB.

De Zeeuwse situatie is hierbij nog vrij uniek. Een voorbeeld van een landschapselement is een sloot, die vaak in eigendom zijn van het Waterschap Scheldestromen. Naast sloten heeft Zeeland weinig landschapselementen die in aanmerking kunnen komen voor de basispremie. Onlangs is bekend geworden dat deze sloten kunnen worden opgegeven als landschapselement, mits Waterschap Scheldestromen hier (mondelinge) toestemming voor verleent. Deze toestemming beperkt zich tot de opgave van het landschapselement bij RVO door de agrariër, en moet dus ook zo omschreven worden.

ZLTO is hier een actieve lobby voor opgestart in nauwe samenwerking met DB-bestuurder Wim van Gorsel van de categorie Ongebouwd. Waterschap Scheldestromen heeft besloten deze toestemming voor registratie bij RVO in 2023 door agrariërs te verlenen. Op deze manier kunnen het Waterschap en onze sector gezamenlijk aan de slag om een waardevolle bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de sector en haar omgeving.

www.scheldestromen.nl/eco-regelingen