Verbod op glyfosaat afgewend

m6es2odd7c

Landbouwvertegenwoordigers in het waterschap Brabantse Delta hebben met ondersteuning van ZLTO kunnen voorkomen dat er een verbod komt op het gebruik van glyfosaat op waterschapsgronden die langer dan 1 jaar worden verpacht aan dezelfde grondgebruiker. Een motie van de Partij voor de Dieren met de oproep om tot een dergelijk verbod te komen haalde het niet in het Algemeen Bestuur van het waterschap.


Dat het waterschap geen verbod afkondigde kwam mede door de stellingen die de categorie Ongebouwd zijn ingebracht in de discussie. De drie leden van de categorie Ongebouwd zijn benoemd door ZLTO.

Daarnaast hebben we de publiciteit gezocht in de vorm van een paginagroot artikel in Nieuwe Oogst van 19 februari en een digitaal artikel enkele dagen later.

Verbod glyfosaat redt het niet

Na afloop van de discussie in het waterschap was de conclusie dat voor de motie geen meerderheid bestaat. Stimuleren voor duurzaam grondgebruik en biodiversiteit wordt door de meerderheid van het Algemeen Bestuur wenselijker geacht dan het verbieden van één middel, zoals glyfosaat.

De komende maanden wordt hiervoor een voorstel voorbereid door het waterschap. Uiterlijk in september zou dat moeten worden vastgesteld.

Indirect belang groot

Het directe belang van het besluit lijkt klein, vanwege de beperkte oppervlakte meerjarige pachtgrond van het waterschap.

Indirect is sprake van een groot belang, vanwege de bestuurlijke uitstraling naar inliggende gemeenten en naar andere waterschappen. Anders gezegd: met een besluit voor een verbod op het gebruik van glyfosaat zou een domino-effect kunnen ontstaan. Dat lijkt nu voorkomen te worden.

Belang geborgde zetels

Het is mooi om te constateren dat de categorie Ongebouwd en ZLTO elkaar weten te vinden en elkaar ondersteunen.

Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat het behoud van de geborgde zetels voor Ongebouwd een belangrijk onderdeel is van de beleidsbeïnvloeding c.q. lobby.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen