Udea en boeren werken samen aan koolstofbinding

Agroforestry
Marieke Verbiesen - Nieuwe Oogst

Biologische groothandel Udea in Veghel heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met zes boeren om de CO2-uitstoot te compenseren via carbon farming. Het gaat om een eerste project, waarbij Udea naast klimaatimpact ook kijkt naar schaalbaarheid, zodat er in de komende jaren meer biologische boeren kunnen aanhaken.


Het project wordt ondersteund door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, een samenwerkingsverband van provincie Noord-Brabant en ZLTO. ZLTO heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vergelijkbare samenwerkingen en in projecten met boeren.

'Wij weten hoe je de CO2-opslag in de grond bij boeren in beeld moet brengen en we willen dat verwaarden', zegt Luuk van Wezel van ZLTO. 'In het Europese project Ploutos werken we samen met Udea, FarmHack en het Nutriënten Management Instituut (NMI) aan een systeem dat gebruiksvriendelijk en betrouwbaar de CO2-vastlegging in beeld brengt. Dat is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken tussen boeren en bedrijven.'

ZLTO ziet in koolstofvastlegging mogelijkheden voor een aanvullend verdienmodel voor agrariërs. 'Het teveel aan CO2 in onze atmosfeer is een bedreiging voor ons klimaat. Het probleem is dat we het lastig uit de lucht kunnen halen. Boeren kunnen dat wel door CO2 vast te leggen in de bodem. Ook kunnen ze bomen aanplanten, houtwallen aanleggen en zorgen voor meer erfbeplanting. Daar ligt hun meerwaarde.'

Udea heeft de ambitie om op korte termijn honderd procent klimaatneutraal te ondernemen. Naar eigen zeggen werkt de groothandel in biologische levensmiddelen er al decennia aan om de klimaatimpact van al zijn activiteiten zo laag mogelijk te houden. Toch ontkomt ook Udea niet aan een carbon footprint, wat op dit moment nog voornamelijk veroorzaakt wordt door het vrachtwagenpark.

Momenteel laat Udea een nulmeting uitvoeren om deze footprint gedetailleerd in kaart te brengen. Daarna kan gericht gewerkt worden aan reduceren, compenseren en andere maatregelen die nodig zijn om volledig klimaatneutraal te werken.

De eerste stap is dat Udea samen met de biologische boeren aan de slag gaat met agroforestry, bodemverbetering, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer. Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garandeert Udea met het bezegelen van deze overeenkomst voor carbon farming de participerende boeren een duurzame samenwerking, waar ook volgende generaties boeren van deze familiebedrijven wat aan hebben.